ПРСР 2014-2020 – Актуално

Обявен е прием на заявления за подпомагане по следните мерки от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.:

1. Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Срокове за кандидатстване:

  • 14.04.2015 – 18.05.2015: за проекти само за закупуване на земеделска техника
  • 14.04.2015 – 08.06.2015: за проекти, включващи и други видове инвестиции

Бюджет: 150 000 000 евро

Допустими кандидати: земеделски стопани

Допустими разходи за настоящия прием:

  • строително-монттажни работи
  • закупуване на съоръжения и оборудване
  • закупуване на земеделска техника
  • закупуване на земя и сгради
  • разходи за проектантски и консултантски услуги

Недопустими разходи в рамките на приема:

  • инвестиции за напояване и отводняване
  • проекти за колективни инвестиции
  • интегрирани проекти

Интензитет на финансовата помощ: междду 50 и 70% от инвестиционните раходи

Допустим размер на разходите: между 15 000 и 1 500 000 евро

 

Резюме на Подмярка 4.1 от ПРСР можете да намерите тук.

Източник на информация: http://prsr.government.bg/

Comments are closed.