ОПИК 2014-2020 – Актуално

Очакван прием на проектни предложения съгласно Индикативната годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна фнансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2015 г. по следните процедури:

1. Процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Индикативни срокове за кандидатстване:

 • Първи прием: краен срок – 30 юни 2015 г.
 • Втори прием: краен срок – 31 август 2015 г.
 • Трети прием: краен срок – 30 октомври 2015 г.

Общ бюджет за трите приема: 150 000 000 евро

Допустими кандидати: микро, малки или средни предприятия съгласно Закона за МСП

Допустимите разходи:

 • придобиване на дълготрайни материални активи
 • придобиване на дълготрайни нематериални активи

Интензитет на финансовата помощ: между 35 и 70% от инвестиционните раходи (в зависимост от категорията предприятие на кандидата, местоположение на инвестицията)

Допустим размер на финансовата помощ:

 • Микропредприятия: между 100 000 и 500 000 лв.
 • Малки предприятия: между 200 000 и 750 000 лв.
 • Средни предприятия: между 300 000 и 1 000 000 лв.

Резюме на обявените на 02.04.2015 г. насоки за обществено обсъждане за кандидатстване по Процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от ОПИК можете да намерите тук.

 

2. Процедура „Подкрепа за иновации в предприятията”

Индикативна дата на обявяване: септември 2015 г.

Бюджет: 40 000 000 евро

Допустими кандидати: микро, малки, средни и големи предприятия

Допустими разходи:

 • придобиване на дълготрайни материални активи
 • придобиване на дълготрайни нематериални активи
 • консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите

Интензитет на финансовата помощ: между 25 и 85% от инвестиционните раходи (в зависимост от категорията предприятие на кандидата, местоположение на инвестицията)

Допустим размер на финансовата помощ: между 100 000 и 500 000 лева

 

3. Процедура „Енергийна ефективност в МСП”

Индикативна дата на обявяване: декември 2015 г.

Бюджет: 50 000 000 евро

Допустими кандидати: микро, малки или средни предприятия съгласно Закона за МСП

Допустими разходи:

 • разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване
 • разходи за строително-монтажни работи
 • разходи за услуги

Интензитет на финансовата помощ: между 35 и 70% от инвестиционните раходи (в зависимост от категорията предприятие на кандидата, местоположение на инвестицията)

Допустим размер на финансовата помощ: между 50 000 и 1 500 000 лева

 

Индикативната годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна фнансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“  за 2015 г. можете да намерите тук.

Източник на информация: http://www.opcompetitiveness.bg/

Comments are closed.