ОП РЧР 2014-2020 – Актуално

Индикативна годишна работна програма за предстоящи процедури за конкурентен подбор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 през 2015 г.:

1. Процедура „Активни“

Цели: активиране и включване в дълготрайна заетост на неактивни младежи до 29 г. вкл., включване на безработни младежи до 29 г. вкл., регистрирани в Агенция по заетостта, в дълготрайна заетост

Индикативни срокове за кандидатстване: краен срок април 2014 г.

Бюджет: 141 000 000 лв.

Допустими кандидати: организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; центрове за информация и професионално ориентиране; неправителствени организации, социални партньори

Допустим размер на финансовата помощ: между 100 000 и 200 000 лв.

 

2. Процедура „Активиране и заетост”

Цели: активиране и включване в дълготрайна заетост на неактивни лица над 29 г.

Индикативни срокове за кандидатстване: краен срок юни 2015 г.

Бюджет: 37 000 000 лв.

Допустими кандидати: организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; центрове за информация и професионално ориентиране; неправителствени организации, социални партньори

Допустим размер на финансовата помощ: между 100 000 и 200 000 лв.

 

3. Процедура „Квалификационни услуги и обучения за заети лица”

Цели: повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост, подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли

Индикативни срокове за кандидатстване: краен срок юни 2015 г.

Бюджет: 20 000 000 лв.

Допустими кандидати: работодатели, сдружения от работодатели (клъстери), социални партньори

Допустим размер на финансовата помощ: максимален размер 3 911 660 / 391 166 лв.

 

4. Процедура „Интеграция”

Цели: овишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, трайна интеграция на най-маргинализираните общности, вкл.ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход

Индикативни срокове за кандидатстване: краен срок ноември 2015 г.

Бюджет: 50 000 000 лв.

Допустими кандидати: общини и райони на общини, неправителствени организации

Допустим размер на финансовата помощ: между 50 000 и 250 000 лв.

 

5. Процедура „Независим живот”

Цели: подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално приобщаване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността

Индикативни срокове за кандидатстване: краен срок май 2015 г.

Бюджет: 116 000 000 лв.

Допустими кандидати: общини и райони на общини

Допустим размер на финансовата помощ: максимален размер 391 166 лв.

 

6. Процедура „Транснационално сътрудничество“

Цели: въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет

Индикативни срокове за кандидатстване: краен срок декември 2015 г.

Бюджет: 38 650 000 лв.

Допустими кандидати: общини и райони на общини; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; центрове за информация и професионално ориентиране; неправителствени организации, социални партньори; работодатели, сдружения от работодатели (клъстери)

Допустим размер на финансовата помощ: между 50 000 и 200 000 лв.

 

Индикативната годишна работна програма за за предстоящи процедури за конкурентен подбор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ през 2015 г. можете да намерите тук.

Източник на информация: http://ophrd.government.bg/

Comments are closed.