ОП НОИР 2014-2020 – Актуално

Индикативна годишна работна програма за предстоящи процедури за конкурентен подбор по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 през 2015 г.:

1. Процедура „Планове за развитие на Центрове за върхови постижения”

Цели: осигуряване на стратегически партньорства в областта на научните изследвания

Индикативни срокове за кандидатстване: краен срок ноември 2015 г.

Бюджет: 1 500 000 лв.

Допустими кандидати: центрове за върхови постижения, публични и частни научни организации, институти, лаборатории, предприятия за НИРД (включително БАН и ССА), висши училища и/или техни основни звена, консорциуми от научни организации и/или висши училища

Допустим размер на финансовата помощ: между 300 000 и 500 000 лв.

 

2. Процедура „Планове за развитие на Центрове за компетентност”

Цели: насърчаване инвестициите на предприятията в НИД, разработване на връзки и взаимодействия между предприятията, центровете за научноизследователска и развойна дейност и сектора на висшите учебни заведения, изграждане на мрежи и клъстери

Индикативни срокове за кандидатстване: краен срок ноември 2015 г.

Бюджет: 1 000 000 лв.

Допустими кандидати: центрове за компетентност; публични и частни научни организации (включително БАН и ССА), научни институти, висши училища и/или техни основни звена, центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, консорциуми от научни организации и/или висши училища, клъстери

Допустим размер на финансовата помощ: между 50 000 и 200 000 лв.

 

3. Процедура „Модернизация на научна инфраструктура”

Цели: укрепване  на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност (НИД) и на капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване на центрове на компетентност, по-специално центрове, които са от интерес за Европа

Индикативни срокове за кандидатстване: краен срок ноември 2015 г.

Бюджет:  20 000 000 лв.

Допустими кандидати: публични и частни научни организации, институти, лаборатории, предприятия за НИРД (включително БАН и ССА), висши училища и/или техни основни звена, центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, консорциуми от научни организации и/или висши училища

Допустим размер на финансовата помощ: между 500 000 и 1 500 000 лв.

 

4. Процедура „Подпомагане на български научни организации за участие в програмата Хоризонт 2020”

Цели: укрепване  и модернизиране  на съществуващи центрове за върхови постижения и центрове за компетентност и целенасочено създаване на нови такива структури въз основа на техния потенциал за принос в реализирането на ИСИС и ESFRI, и в отговор на социалните предизвикателства, определени в рамките на Хоризонт 2020

Индикативни срокове за кандидатстване: краен срок ноември 2015 г.

Бюджет:  2 000 000 лв.

Допустими кандидати: публични и частни научни организации (включително БАН и ССА), научни институти, висши училища и/или техни основни звена, центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, консорциуми от научни организации и/или висши училища, МОН и др. секторни министерства

Допустим размер на финансовата помощ: между 50 000 и 100 000 лв.

 

5. Процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Цели: да се засили интересът на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката и да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

Индикативни срокове за кандидатстване: краен срок септември 2015 г.

Бюджет:  5 000 000 лв.

Допустими кандидати: БАН, висши училища, научни организации, научноизследователски центрове и институти

Допустим размер на финансовата помощ: максимален размер 500 000 лв.

 

6. Процедура „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и на децата и учениците, търсещи или получили международна  закрила”

Цели: да подпомогне децата и учениците, произхождащи от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и творческа реализация

Индикативни срокове за кандидатстване: краен срок юни 2015 г.

Бюджет:  20 000 000 лв.

Допустими кандидати: общини, детски градини, училища, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност

Допустим размер на финансовата помощ: между 100 000 и 1 000 000 лв.

 

Индикативната годишна работна програма за за предстоящи процедури за конкурентен подбор по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” през 2015 г. можете да намерите тук.

Източник на информация: http://sf.mon.bg/

Comments are closed.