Опит

Екипът от специалисти

Експертният екип, с който разполагаме, притежава опит в консултантска дейност и научни изследвания, както и значителен брой публикации в следните области:

 • Изготвяне на документи за кандидатстване и управление на проекти по Европейски грантови схеми (ФАР, САПАРД, Програма за развитие на селските райони, ОП „Конкурентоспособност”, ОП „Човешки ресурси”, ОП „Регионално развитие”, ОП „Административен капацитет”, Оперативна програма Рибарство) в частния и публичния сектор;
 • Управленско консултиране, вкл. реинженеринг на бизнес процесите и изготвяне на процедури за въвеждане на системи за управление на качеството (ISO 9001:2008);
 • Подготовка, провеждане и управление на програми и курсове в сферата на продължаващото обучение, вкл. консултантска дейност за подобряване на организацията на дейностите и анализ на нуждите от обучение;
 • Подготовка, провеждане и управление на конференции и семинари;
 • Изготвяне на предварителни, междинни, окончателни и последващи оценки на международни, национални, регионални, областни и общински стратегии, планове и програми;
 • Научно-изследователска дейност в сфери като пазар на труда, заетост и безработица, политики по заетостта, човешки ресурси;
 • Съставяне на социални и бизнес анализи и прогнози.

Проектите

Членовете на консултантския екип на ТоРа Консулт са взели участие като ръководители или експерти в редица проекти, изпълнявани в следните сектори:

 • Хранително-вкусова промишленост;
 • Селско стопанство;
 • Възобновяеми енергийни източници;
 • Шивашка промишленост;
 • Туризъм;
 • Строителство;
 • Дървопреработка;
 • Металообработване;
 • Търговия с горива;
 • Машиностроене;
 • Иновации;
 • Кино дистрибуция и екзибиция;
 • Постпродукция;
 • Образование;
 • Продължаващо обучение;
 • Пътна инфраструктура и ВиК;
 • Социална и образователна инфраструктура;
 • Публични финанси;
 • Икономическо развитие;
 • Енергетика;
 • Tелекомуникации;
 • Ядрена безопасност;
 • Публична администрация;
 • Научни изследвания.

Comments are closed.