Услуги

Това, което ни прави уникални в сравнение с конкурентните компании от бранша е факта, че увереността в нашия успех ни позволява да поемем риска при изготвяне на проектното предложение наравно с нашите клиенти. Така плащанията, дължими за изпълнение на предлаганата от нас консултантска услуга, са пряко обвързани с размера и момента на постъпването към нашите клиенти на безвъзмездни финансови средства по линия на европейските и национални грантови програми.

Обхват на консултантската услуга

ТоРа Консулт предлага на своите клиенти услуги по управленско консултиране, както и такива, насочени към оказване на съдействие за получаване на безвъзмездна финансова помощ от европейски и национални фондове, в т.ч.:

1. Изготвяне на проектно предложение:

 • Предварителен анализ и оценка на инвестиционното намерение от нашите експерти;
 • Предлагане и разработване на стратегия за финансиране на планираната инвестиция по европейска или национална грантова програма;
 • Запознаване на клиента с изискванията за кандидатстване на финансиращата институция;
 • Изготвяне на апликационна форма/ заявление за подпомагане и бизнес план, както и всички съпътстващи изготвянето на проектното предложение документи;
 • Изготвяне на тръжни процедури съгласно изискванията на съответните европейски и национални програми;
 • Предлагане на експертни решения относно всички технологични, правни, екологични и други аспекти, свързани с даден инвестиционен проект, вкл. извършване на предпроектни проучвания;

2. Административно управление и техническо обслужване при изпълнението на проекта:

 • Координиране на връзките с финансиращата институция;
 • Осигуряване на финансово управление и отчетност;
 • Управление на документооборота и архивиране на документацията по проекта
 • Следене за спазването на сроковете по изпълнение и отчитане на проекта;
 • Подготовка за мониторинг от финансиращата институция;
 • Координиране дейностите по осигуряване на публичност на проекта;
 • Попълване на заявка за авансово/ междинно/ окончателно плащане.

Срокове

Сроковете за изпълнение на предлаганите от нас консултантски услуги са, както следва:

 • Изготвяне на проектно предложение – 1 месец от датата на стартиране на съвместна работа с клиента за кандидатстване по съответната програма с възможност за по-ускорено изпълнение при обявяване на съкратени срокове от страна на финансиращата институция.
 • Административно управление и техническо обслужване при изпълнението на проекта – в зависимост от съдържанието и обхвата на конкретния инвестиционен проект при спазване на соковете за изпълнение и отчитане на проекта, регламентирани от управляващия орган.

Приоритетни програми

ТоРа Консулт е компания, специализирана в предоставяне на консултантски услуги по следните програми на Европейския съюз:

 • Програма за развитите на селските райони 2014-2020;
 • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020;
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020;
 • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020;
 • Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Ценова политика

Ценовата политика на ТоРа Консулт е съобразена с нормативно регламентираните равнища на консултантските възнаграждения, както и с установените национални и европейски практики. Конкретният размер на възнаграждението се определя индивидуално за всеки клиент в зависимост от вида, обхвата и стойността на инвестиционния проект, както и от ангажиментите на ТоРа Консулт, договорени с клиента във връзка с изготвяне и управление на проекта.

Comments are closed.