ПРСР 2014-2020

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. има три цели в съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони:

1. Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост – включва мерки, насочени към:

 • Развитие на устойчива структура на земеделското производство и жизнеспособни земеделски структури;
 • Насърчаване на качеството, добавената стойност и иновациите в производството, преработката и маркетинга на селскостопански продукти;
 • Подобряване на икономическите резултати на фирмите, работещи в горите и първичната преработка в контекста на устойчивото управление на горите.

В рамките на Цел 1 на Програмата се дава хоризонтален приоритет на повишаване на конкурентоспособността в секторите месо, мляко, плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и биологично производство, като на тях ще се дава предимство при избора на проекти по мерките.

2. Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях – включва мерки, насочени към:

 • Опазване на екосистемите и биоразнобразието;
 • Осигуряване на устойчиво управление и използване на природните ресурси;
 • Предотвратяване и адаптиране към климатичните промени.

Адресират се потребностите за увеличаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства и хранителната промишленост, подпомагат се инвестициите за производство на ВЕИ за собствено потребление от преработка на вторични продукти, отпадъци, остатъци и други суровини в био енергия и се цели намаляване на емисиите на парникови газове като приоритет е даден на инвестициите в подобряване и съхранение на оборски тор и въвеждане на нисковъглеродни практики за преработка на оборски тор.

3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот – включва мерки, насочени към:

 • Развитие на икономическия потенциал;
 • Съхраняване на демографския потенциал;
 • Подпомагане на социално включване на уязвими групи и ромите;
 • Подпомагане на икономическото възстановяване и овладяване на процеса на обезлюдяване и социално изключване.

Програмата ще подпомага инвестиции в развитие на неземеделски дейности, с приоритет към тези, оползотворяващи вътрешните ресурси на селските райони или възможностите, които разкрива развитието на новите технологии. В съответствие със Споразумението за партньорство приоритет ще имат инвестициите в Северозападния регион. В допълнение, интервенциите целят да укрепят териториалната конкурентоспособност на селските територии чрез подобряване на качеството на живот и условията за бизнес чрез адресиране потребностите за подобряване на социалната, техническата и туристическата инфраструктура и оползотворяване на социално-икономическия потенциал на селските райони чрез стимулиране на воденото от общностите местно развитие по подхода ЛИДЕР.

ПРСР 2014-2020 е структурирана около пет тематични приоритета и шестнадесет приоритетни области на политиката за развитие на селските райони, като за планираните интервенции по първата цел са отделени 22% от публичните разходи на Програмата, по втората – 48%, а по третата – 28%, в общ рамер над 2.9 млрд. евро.

ТоРа Консулт предлага консултантски услуги по следните мерки и подмерки на Програмата:

 • Подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства” – Насочена към подкрепа за материални и нематериални инвестиции в новосъздадени и съществуващи земеделски стопанства.
 • Подмярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – Фокусирана е върху осигуряване на подкрепа за модернизация на физическите активи в предприятията, преработвватели на земеделски продукти.  Насърчават се инвестиции, свързани с по-ефективно използване на ресурсите и постигане на съответствие със стандартите на ЕС.
 • Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” – Предоставя се подкрепа на земеделски производители или микропредприятия в селски райони за развитие на туризъм, развитие на услуги във всички сектори, развитие на занаяти и други неземеделски дейности, производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление.
 • Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” – Осигурява подкрепа за подобряване на съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в селските райони.
 • Мярка 08 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“ – Насърчава инвестиции, насочени към създаването на нови гори и прилагането на устойчивите практики за стопанисването на съществуващите гори.

Източник на информация: http://prsr.government.bg/