ОПИК 2014-2020

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г. в областта на иновациите, капацитета за растеж на МСП, енергийната и ресурсна ефективност на предприятията. Заложените в нея интервенции са в съответствие с приоритетите на проекта на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и Националната стратегия за насърчаване на МСП.

Приносът на ОПИК 2014-2020 за адресирането на идентифицираните основни нужди и предизвикателства на българската икономика, отчитайки научените уроци през програмния период 2007-2013 г. се изразява в следните 6 области на интервенция:

  • Технологично развитие и иновации;
  • Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството;
  • Капацитет за растеж на МСП;
  • Енергийни технологии и енергийна ефективност;
  • Ресурсна ефективност;
  • Сигурност на доставките на газ.

За преодоляване на основните предизвикателства свързани с необходимостта от догонващ растеж и адресиране на гореописаните области на интервенция са определени следните четири приоритетни оси със съответните инвестиционни приоритети, за които е предвиден общ ресурс в размер на близо 1.4 млрд. евро, в т.ч.:

ПРИОРИТЕТ 1. Технологично развитие и иновации (бюджет 295 млн. евро)

1.1. Технологично развитие и иновации („интелигентен” растеж).

ПРИОРИТЕТ 2. Предприемачество и капацитет за растеж на МСП (бюджет 697 млн. евро)

2.1. Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството;

2.2. Капацитет за растеж на МСП.

ПРИОРИТЕТ 3: Енергийна и ресурсна ефективност (бюджет 310 млн. евро)

3.1. Енергийни технологии и енергийна ефективност;

3.2. Ресурсна ефективност.

ПРИОРИТЕТ 4: Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ (бюджет 45 млн. евро)

4.1. Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на енергия.

Comments are closed.