ОП РЧР 2014-2020

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР) ще допринася активно за изпълнението на две от целите на Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. Отчитайки тези предизвикателства, стратегията на ОП РЧР се основава на три стълба, за изпълнението на които е ангажиран ресурс в размер на близо 1.1 млрд. евро:

1. По-висока и по-качествена заетост.

2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

3. Модернизиране на публичните политики.

Осигуряването на по-висока и по-качествена заетост може да стане факт чрез прилагане на мерки в рамките на четири взаимосвързани направления:

  • повишаване на икономическата активност и едновременно с това – подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни лица, както и подпомагане на доброволната географска и професионална мобилност на работната сила;
  • осигуряване на възможност за заетите, предприятията и предприемачите по-лесно да се адаптират към променящите се нужди на икономиката и пазара на труда, включително чрез развитие на знанията и уменията на заетите съобразно нужните на бизнеса квалификация и компетенции, въвеждане на нови форми на организация на труда и насърчаване на географската и професионалната мобилност;
  • подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество сред търсещи работа лица;
  • подпомагане на доброволната транснационална мобилност на работната сила чрез модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и частни служби по заетостта, както и чрез схеми за мобилност и по-добро сътрудничество между институциите и съответните заинтересовани страни.

Най-актуалните проблеми по отношение на бедността и социалното изключване в страната са свързани с безработица, ниско образование, ниски доходи, осигуряване на достъп до информация и комуникация, осигуряване на достъпна физическа среда и транспорт, особено за хората с увреждания, достъп до култура и спорт, до публични услуги, включително и финансови. В унисон с тематичната насоченост на инвестициите на ЕСФ, и при изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 и основавайки се на разбирането, че качествената заетост е най-добрият изход от бедността и социалното изключване, безспорният приоритет на ОП РЧР в рамките на втория стълб от нейната стратегия ще бъде подкрепата за политиките за активно включване, съчетаващи комплекс от интегрирани мерки за улесняване достъпа до заетост на хората, отдалечени от пазара на труда.

Стратегията на ОП РЧР по отношение на модернизирането на публичните политики в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд е изградена на идеята, че преодоляването на предизвикателствата в обществения сектор като цяло не е възможно без наличието на добре функциониращи, ефективни и ефикасни публични институции. Необходимите реформи не могат да бъдат лесно проведени, ако институционалната рамка не създава нужните условия. Ето защо, както и през миналия програмен период, ЕСФ чрез ОП РЧР ще продължи инвестициите в капацитета на институциите, в т.ч. в сферата на:

  • социалното включване;
  • здравеопазването;
  • равните възможности и недискриминацията;
  • условията на труд.

Comments are closed.