ОП НОИР 2014-2020

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 (ОП НОИР) е поверена на Министерството на образованието и науката (МОН), а общият й бюджет възлиза на близо 1.4 млрд. лв. (европейско и национално финансиране). Акцентът на новата оперативна програма е върху науката и образованието като ключови фактори за растеж и икономическо развитие.

Програмата писва своята логика в две основни задачи:

  • Да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в границите на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Стратегията “Европа 2020”);
  • Да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, съгласно дневния ред на национално и общностно равнище.

Основните цели на ОП НОИР, в контекста на стратегията „Европа 2020“ са:

  • повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП,
  • намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 11%;
  • увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36% от хората между 30 и 34 годишна възраст.

Програмата е единствената за програмен период 2014-2020 г., която е с мултифондово финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.

ПРИОРИТЕТНА ОС № 1

Първата от трите основни приоритетни оси на програмата – „Научни изследвания и технологично развитие“ има бюджет от близо 545,8 млн. лв. средства от Европейския фонд за регионално развитие. Сред приоритетите, които са заложени тук, е повишаването на качеството на научните изследвания и развитието на иновациите. Националната цел е да се постигне устойчив растеж на България, а той изисква целенасочени инвестиции в приоритетни за страната научни направления, квалифицирани изследователи и изобретатели и атрактивна научна среда.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 1

  • Центрове за компетентност
  • Центрове за върхови постижения
  • Научна инфраструктура
  • Развитие на регионална интелигентна специализация
  • Международно сътрудничество

ПРИОРИТЕТНА ОС № 2

Втората основна приоритетна ос – „Образование и учене през целия живот“, е с бюджет от близо 504,6 млн. лв., като средствата са от Европейския социален фонд. Тя е свързана с другата водеща цел на новата оперативна програма – да се подобри достъпа до висше образование и да се увеличи делът на завършилите висше образование между 30-34 годишните до 36%. Предвиждат се стимули за мотивиране на младите хора да завършат висше образование (стипендии, студентско кредитиране), като особено внимание ще бъде отделено на студентите със специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта (на конкурсен принцип.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 1 – Качество на училищното образование

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 2 – Достъп до и качество на висшето образование

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 3 – Учене през целия живот

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 4 – Професионално образование и връзка с пазара на труда

Информационни и комуникационни технологии – Допълващи хоризонтални дейности

ПРИОРИТЕТНА ОС № 3

Третата основна приоритетна ос – „Образователна среда за активно социално приобщаване“, ще инвестира чрез Европейския социален фонд  общо 266,2 млн. лв. за активно приобщаване и за социално-икономическа интеграция. По тази приоритетна ос се цели изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и  социализация. Тя залага и на ефективната интеграция в образователната система на деца, ученици и младежи от етническите малцинства и от други уязвими групи. Със средствата от тази ос се цели по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за  образование на деца и ученици със специални образователни потребности.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 1 – Активно включване

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 2 – Социално-икономическа интеграция

Източник на информация: http://sf.mon.bg/

Comments are closed.