ПМДР 2014-2020

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) подпомага осъществяването на основните цели и приоритети на ЕС за периода 2014-2020 г. и принципите на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР),  насочени към жизнеспособност, конкурентоспособност и екологична устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурите и насърчаване на социалното сближаване и разкриването на работни места в зависими от рибарството общности. По този начин тя подкрепя постигането на целите на стратегията „Европа 2020“.

В съответствие с целите на стратегията “Европа 2020“ и на ОПОР, идентифицираните цели и приоритети в приложимите стратегически документи и постигнатите резултати от предходния програмен период, ПМДР следва да адресира следните основни нужди и предизвикателства:

1. Ниската степен на иновативност на българските предприятия, ниската конкурентоспособност и ефективност на икономическите дейности в областта на рибарството и аквакултурата 

Приносът на ПМДР за постигане на целта на стратегията Европа 2020 за интелигентен растеж и тематичната цел на общата стратегическа рамка „Повишаване на конкурентоспособността на МСП и на селскостопанския сектор и на сектора на рибарството и аквакултурите”, както и адресирането на посочените по-горе проблеми и предизвикателства, се изразява в подкрепа на интервенции по специфични цели на приоритетите на ЕФМДР: Приоритет 1, Приоритет 2 и Приоритет 5:

 • Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд.
 • Предоставяне на подпомагане за засилването на технологичното развитие, иновациите и трансфера на знания.
 • Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, по-специално на МСП.
 • Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури.
 • Насърчаване на инвестициите в преработването на продукти от риболов и аквакултури.

Приносът на ПМДР за постигане на целта на стратегията Европа 2020 за устойчив растеж и на тематични цели „Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори”и „Съхраняване и опазване на околната среда и ефективно използване на ресурсите” се изразява в интервенции в приоритетите по специфични цели на  ЕФМДР: Приоритет 1 и Приоритет 2:

 • Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда, включително избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов.
 • Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми.
 • Осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов.
 • Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите.
 • Насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо равнище на опазване на околната среда.

2. Слаб икономически растеж в част от рибарските райони, застаряващо население, затруднена комуникация, недостатъчно добре развита или поддържана инфраструктура, по-ниско образователно ниво на населението, безработица

Постигането на целта на Европа 2020 за приобщаващ растеж и тематичната цел на общата стратегическа рамка „Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила“ ще намери подкрепа в рамките на Приоритет 4 на ЕФМДР и специфичната цел:

 • Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят от риболов и аквакултури, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика.

Източник на информация: http://oprsr.government.bg/

Comments are closed.