Предстои пилотната фаза от изпълнението на проект SINTRA в България

SINTRA LogoПрез втората половина на м. март 2022 г. ще се състоят пилотните обучения по проект SINTRA в България

04.03.2022

На 17, 23 и 29 март 2022 г. ще се проведат пилотните обучение, предвидени в рамките на проект SINTRA в България. Обученията ще бъдат посветени на темата за насърчаване на екологичната, социалната и икономическата устойчивост на организациите чрез прилагане на вътрешнопредприемачески практики в организациите. След завършване на обучителните семинари, участниците в тях ще бъдат разделени на групи и ще получат възможността да подготвят задания по проблеми, свързани с повишаване на устойчивостта на организациите, в които са заети.

Платформата за електронно обучение, разработена по проекта, ще подпомага пилотните обучения във всички страни-партньори, вкл. България, и ще осигурява достъп до обучителните ресурси, разработени в рамките на проекта, на целевите групи и заинтересовани страни в хода на изпълнението на инициативата и в дългосрочен план.

Платформата включва следните курсове за електронно обучение, изготвени по SCORM стандарт. Курсовете са достъпни на английски език, както и на всички езици на проектните партньори:

 • Разбиране на организационния контекст и неговия потенциал за ориентирано към устойчивост развитие.
 • Предварителна оценка на въздействието, което вътрешнопредприемаческите инициативи имат върху устойчивостта.
 • Идентифициране на фокусирани върху устойчивостта възможности и перспективи за иновации, посредством използването на вътрешни и външни източници на идеи.
 • Оценка на собствения потенциал за иновации и добавяне на „стойност за устойчивостта“.
 • Защита на достойнствата на собствените вътрешнопредприемаческите идеи и работа с ръководството на организацията по въпросите на устойчивостта.
 • Формиране и функциониране на вътрешноорганизационни вътрешнопредприемачески екипи за фокусирано върху устойчивост развитие.

Платформата е достъпна през електронната страница на проекта: www.sintraproject.eu.

 

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.Erasmus+ logo

Основни резултати от проект “Въвеждане на опита на ЕС в дигиталната икономика и дигиталните компетенции” – DigiEc, изпълняван по програма Еразъм+

DigiEc_logo

Проект “Въвеждане на опита на ЕС в дигиталната

икономика и дигиталните компетенции” – DigiEc,

№ 2019-1-BG01-KA102-062173

 

07.09.2021

24 ученици и трима преподаватели от три професионални гимназии (ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“– гр. Петрич, ФСГ „Васил Левски“ – гр. Монтана, ТГ – гр. Бургас) взеха участие в проект “Въвеждане на опита на ЕС в дигиталната икономика и дигиталните компетенции”–  DigiEc, № 2019-1-BG01-KA102-062173. Проектът се изпълнява в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 1, сектор „Професионално образование и обучение“. Начело на консорциума и  Координатор на дейностите е Тора Консулт ЕООД.

В периода 14-28.08.2021 г. учениците преминаха двуседмична практика в приемащата организация PAQ-Equipamentos de escritório Lda.– португалска компания, специализирана в предоставянето на дигитални услуги. Ползвателите повишиха своите професионалните умения и компетенции чрез участие в следните активности: работа със системи за управление на процесите, ресурсите, клиентското поведение, дигитален маркетинг, дигитална сигурност, употребата на облачни технологии, управление на верига на доставка в дигиталната икономика, ролята на социалните мрежи като Google Analytics, Facebook, Twitter, YouTube.

Учениците бяха настанени в кампус в близост до гр. Барселуш, където контактуваха със свои връстници от други националности, имаха условия за почивка и занимания през свободното си време.

Освен практическите занимания, за участниците бе организирана и богата културна програма през почивните дни. Те разгледаха забележителностите на гр. Гимараеш, гр. Брага и гр. Порто и се насладиха на разходка с корабче по река Доуро.

В резултат от мобилността, учениците надградиха изучения в училище материал, повишиха чуждоезиковите и междукултурните си компетенции, обогатиха своя мироглед и се научиха на самостоятелност. В допълнение, те изградиха трудова култура и навици и се научиха да живеят и работят в екип.

Придобитите теоретични знания и практически умения бяха удостоверени с документ EUROPASS Мобилност и Сертификат за премината професионална практика.

Проект DigiEc предостави възможност на ползвателите да се докоснат до професиите, които изучават в училище. Това повиши информираността им и засили интереса им към споменатия сектор, увеличавайки шансовете им да продължат образованието си в тази насока в България или чужбина. Полученият опит и практически умения са предпоставка за повишаване на тяхната конкурентоспособност и подобряване пригодността им за заетост в целевия сектор. По този начин проектът насърчава взаимодействието между света на училището и бизнес реалността, стимулира придобиването на умения и постигането на лично развитие, инвестира в дейности, представляващи добавена стойност за младите хора и подкрепя равния достъп за всички до висококачествено образование и практика.

Erasmus+_logoТози проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация

 

Успешно бе финализиран първият етап от изпълнението на проект SINTRA

SINTRA LogoФинализиране на Интелектуален продукт 1 “Добри практики и анализ на несъответствията” от проект SINTRA

23.07.2021

Партньорите по проект SINTRA приключиха националните проучвания и докладите за идентификация на добри практики във всички участващи страни. Това беше първият етап от изпълнението на проект SINTRA, посветен на задълбочено проучване на националните и секторните условия за развитие на екологичната, социалната и икономическата устойчивост; бяха анализирани и добри практики в конкретни сектори с потенциал за устойчивост във всички страни-партньори, свързани с положителните ефекти, които вътрешното предприемачеството може да окаже върху устойчивостта в едно или повече от нейните измерения. Националните доклади за анализ на несъответствията, които бяха реализирани като втора фаза на Интелектуален продукт 1, бяха фокусирани върху идентифицирането на съществуващите пропуски в организационните условия и вътрешнопредприемаческите умения и начин на мислене на служителите/ работодателите. Националните доклади бяха обект на сравнителен анализ в обобщен доклад, изготвен от българския партньор, като направените заключения послужиха за допълване на знанията по отношение на системното картографиране на фокусирани върху устойчивостта нужди от обучение на служители и работодатели в партньорските страни, свързани с вътрешното предприемачество.

Всички национални доклади и обобщителният доклад могат да бъдат намерени на уебсайта на проекта: https://sintraproject.eu/results/

Въз основа на съществуващите пропуски в организационните условия и начина на мислене на служителите/работодателите по отношение на вътрешното предприемачество, както и на успешните истории, идентифицирани и задълбочено изследвани по време на Интелектуален продукт 1, стартира създаването на обучителните материали и развиването им в специфични модули. Консорциумът, въз основа на своите изследвания и работа в областта на насърчаването на устойчивостта чрез вътрешнопредприемачески практики, вече е идентифицирал широк спектър от потенциални потребности от обучение за целевите групи по проекта. По-точно, следните шест обучителни модула се разработват от партньорите по проекта, които впоследствие ще бъдат трансформирани от гръцкия партньор в асинхронно съдържание за електронно обучение:

 1. Разбиране на организационния контекст и неговия потенциал за ориентирано към устойчивост развитие.
 2. Предварителна оценка на въздействието, което вътрешнопредприемаческите инициативи имат върху устойчивостта.
 3. Идентифициране на фокусирани върху устойчивостта възможности и перспективи за иновации, посредством използването на вътрешни и външни източници на идеи.
 4. Оценка на собствения потенциал за иновации и добавяне на „стойност за устойчивостта“.
 5. Защита на достойнствата на собствените вътрешнопредприемаческите идеи и работа с ръководството на организацията по въпросите на устойчивостта.
 6. Формиране и функциониране на вътрешноорганизационни вътрешнопредприемачески екипи за фокусирано върху устойчивост развитие.

 

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.Erasmus+ logo

Състоя се втората партньорска среща по проект SINTRA

SINTRA LogoНа 14 април 2021 г. се проведе втората онлайн среща на партньорите по проект SINTRA

16.04.2021

В средата на м. април 2021 г., партньорите по проект SINTRA участваха във втората онлайн партньорска среща по проекта, за да обсъдят предварителните резултати от изпълнението на дейност „Устойчивост чрез вътрешно предприемачество – национални изследвания и идентифициране на добри практики“, която стартира по-рано във всички партньорски страни по проекта през октомври 2020 г.

Началният етап от изпълнението на проект SINTRA е свързан с дълбочинно изследване на националните и секторни условия за развитие на екологична, социална и икономическа устойчивост, както и съществуващите добри практики в определени сектори с потенциал за устойчивост в съответната партньорска държава, свързани с положителните ефекти, които вътрешното предприемачество може да има върху устойчивостта в едно или повече от нейните горе-упоменати измерения.

Това изследване, наред с анкетните проучвания и интервютата за анализ на несъответствията, които ще бъдат проведени като следваща стъпка в рамките на Интелектуален продукт 1, ще послужат за запълване на празнина в систематичното картографиране на нуждите от обучение на служителите и работодателите в областта на фокусираното върху постигане на устойчивост вътрешно предприемачество в партньорските страни.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата SINTRA страница в интернет: https://sintraproject.eu/.

 

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.Erasmus+ logo

Встъпителна среща на партньорите по проект SINTRA

SINTRA LogoНа 10 и 11 септември 2020 г. се проведе откриващата среща на партньорите по проект SINTRA, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС

14.09.2020

Партньорите по проект SINTRA осъществиха онлайн среща през септември 2020 г. за стартиране на проекта. По време на срещата, те обсъдиха в детайли работната програма на инициативата и непосредствените задачи на партньорството.

По време на двудневната среща, представителите на партньорите имаха възможност да обсъдят подробно разработването на интелектуалните продукти по проекта, както и няколко важни аспекта на техническото и финансовото му управление.

Бяха представени и обсъдени и дейностите по разпространение на резултатите и бяха взети няколко важни решения относно изпълнението на дейностите по информиране и публичност на проекта. И накрая, стратегията за осигуряване на качеството на проекта и дейностите по оценка на резултатите от проекта също бяха подробно представени от координатора на проекта, което постави основата за успеха на проектната инициатива.

Консорциумът по проекта ще си сътрудничи в постигането на следните резултати:

 • Анализ на несъответствията в национален и секторен контекст в областта на екологичната, социалната и икономическата устойчивост от вътрешнопредприемаческа гледна точка и идентифициране на адекватни добри практики, които могат да се използват като обучителни ресурси за работодателите и служителите.
 • Учебна програма и обучителни ресурси по проект SINTRA за ориентирано към устойчивост вътрешнопредприемаческо обучение на служители и работодатели.
 • Консултиране за разработване на ориентирани към устойчивост вътрешнопредприемачески задания от представители на организациите.
 • Платформа за електронно обучение по проект SINTRA за предоставяне на достъп до обучителни ресурси, разработени в рамките на проекта за ползване от целевите групи и заинтересова-ни крайни потребители.
 • Набор от инструменти за отворени иновации, който ще помогне на представителите на организациите да събират идеи и да модифицират продукти, услуги и организационни процеси, за да бъдат по-екологични и по-устойчиви в социално и икономическо отношение.

Ако искате да получите допълнителна информация за проекта, свържете се с отговорното лице от българска страна по проект SINTRA:

Тодор Тодоров, tora.consult@gmail.com, Тора Консулт ЕООД.

 

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.Erasmus+ logo

Стартира проект SINTRA, насочен към подкрепа на ориентираното към устойчиво развитие вътрешно предприемачество в организациите

SINTRA LogoВ началото на м. септември 2020 г. стартира проект SINTRA, в подкрепа на устойчивото развитие в организациите в Европа

03.09.2020

На 1 септември 2020 г. беше дадено началото на проект SINTRA – Постигане на устойчивост чрез вътрешно предприемачество. SINTRA е 24-месечен проект по програма Еразъм + (KA2: Стратегически партньорства за обучение на възрастни), предназначен да осигури интегрирана подкрепа, съобразена с нуждите на организациите за развитие на умения, компетентности и нагласи, свързани с вътрешното предприемачество, както за служителите, така и за работодателите за подобряване на организационната устойчивост.

Проект SINTRA е иницииран от организации от Исландия, България, Гърция, Естония, Португалия и Хърватия, като Тора Консулт ЕООД участва в инициативата от българска страна. Останалите партньори по проекта са, както следва:

 • Координатор: Simenntunarmidstodin a Vesturlandi (Исландия)
 • APOPSI S.A. (Гърция)
 • Creatrix ehf (Исландия)
 • Youth in Science and Business Foundation (Естония)
 • Dialogue Diversity Unipessoal Lda (Португалия)
 • Razvojna agencija Grada Velika Gorica (Хърватия)

Основните цели на проекта могат да бъдат обобщени по следния начин:

 • По-добро разбиране на националния и секторния контекст в областта на екологичната, социалната и икономическата устойчивост от вътрешнопредприемаческа гледна точка и идентифициране на съществуващите несъответствия във вътрешнопредприемаческото мислене на организационно равнище.
 • Разработване на иновативна обучителна методология, средства и материали, съчетаващи процесите на фокусирано върху устойчивостта вътрешнопредприемаческо обучение и консултиране в един интегриран подход, за да се подобри въздействието на организациите върху околната среда и тяхната социална и бизнес устойчивост.
 • Адресиране на нуждите на организациите чрез предоставяне на пилотни обучителни семинари и консултантски услуги, ориентирани към устойчивост, които насърчават вътрешнопредприемаческите усилия, които в крайна сметка могат да доведат до нови или модифицирани продукти и услуги с положително въздействие върху устойчивостта.
 • Трансфериране на резултатите от проекта в други страни чрез създаване на платформа за електронно обучение и осигуряване на набор от инструменти за отворени иновации, насочени към фокусирано върху устойчивостта вътрешно предприемачество.

На 10 септември 2020 г. предстои провеждането на онлайн встъпителна среща по проект SINTRA, на която партньорите по проекта ще обсъдят в детайли работната програма на проекта и непосредствените задачи на партньорството.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.Erasmus+ logo

Съвместен семинар за бъдещи вътрешни предприемачи и работодатели по проект FEENICS в България

Проведен беше съвместен семинар за бъдещи вътрешни предприемачи и работодатели по проект FEENICS в България

20.12.2019

Заключителното събитие на пилотната фаза на проект FEENICS – полудневен съвместен семинар за бъдещи вътрешни предприемачи и работодатели беше организиран в България на 19.12.2019 г. Участниците в пилотния курс по проект FEENICS, който беше успешно завършен две седмици по-рано, получиха възможността да обсъдят с работодателите своите вътрешно предприемачески идеи и да получат мнения от първа ръка за качествата, които те и младите хора като цяло притежават, за да бъдат ценени от работодателите. 22 младежи и 7 работодатели взеха участие в семинара.

FEENICS – Furthering youth Empowerment through ENhancing Intrapreneurial Commitment and Skills (Насърчаване на възможностите за развитие на младите хора посредством подкрепа за формиране на нагласи и умения в областта на вътрешното предприемачество), е двугодишен проект, изпълняван по програма Еразъм+ „Младеж“, който има за цел да осигури цялостна подкрепа, съобразена с потребностите и характеристиките на младите хора във възрастовата група 20-29 години, които или вече притежават трудов опит (в момента работят или не), или никога не са били заети (търсещи работа и обезкуражени лица), чрез разработване и валидиране на иновативни интегрирани инструменти и материали за обучение по вътрешно предприемачество.

Вътрешното предприемачество е система, в която принципите на предприемачеството се практикуват в границите на дадена фирма. Вътрешният предприемач е човек, който поема отговорността да въвежда нови идеи, продукти и процеси или каквито и да е нови подходи в рамките на организацията.

Целта на проекта е да подпомогне устойчивите инвестиции в обучението на младите хора чрез организирането на пилотни семинари и подготовка на обучители и лица за оказване на партньорска подкрепа на младежи, за да се повиши мотивацията и самоосъзнаването, да се създадат стимули за придобиване на нови умения в областта на вътрешното предприемачество и да се насърчи ефективната и устойчива интеграция на младежите в заетостта и обществото.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата FEENICS страница в интернет: http://feenics.eu/.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Финализиране на пилотната фаза от изпълнението на проект FEENICS в България

В началото на месец декември 2019 г. успешно приключи пилотната фаза от изпълнението на проект FEENICS в България

09.12.2019

На 06.12.2019 г. участниците в пилотните семинари по вътрешно предприемачество, организирани в България в рамките на проект FEENICS, успешно завършиха обучителния курс, който стартира в края на октомври 2019 г. Модулите по проекта бяха представени на участниците в обучението в 4 сесии. 24-те младежи, които взеха участие в пилотните семинари в България, бяха избрани с помощта на мрежите на българския партньор – Тора Консулт и съдействието на публичните бюра по заетостта, учебните институции, НПО и др. Резултатите от предварителните и последващите въпросници за самооценка демонстрираха значително надграждане на уменията за вътрешно предприемачество на участниците в обучението в резултат на участието им в обучителните семинари по проект FEENICS. Това се потвърди и от резултатите от оценката, проведена в края на обучителния курс.

FEENICS – Furthering youth Empowerment through ENhancing Intrapreneurial Commitment and Skills (Насърчаване на възможностите за развитие на младите хора посредством подкрепа за формиране на нагласи и умения в областта на вътрешното предприемачество), е двугодишен проект, изпълняван по програма Еразъм+ „Младеж“, който има за цел да осигури цялостна подкрепа, съобразена с потребностите и характеристиките на младите хора във възрастовата група 20-29 години, които или вече притежават трудов опит (в момента работят или не), или никога не са били заети (търсещи работа и обезкуражени лица), чрез разработване и валидиране на иновативни интегрирани инструменти и материали за обучение по вътрешно предприемачество.

Вътрешното предприемачество е система, в която принципите на предприемачеството се практикуват в границите на дадена фирма. Вътрешният предприемач е човек, който поема отговорността да въвежда нови идеи, продукти и процеси или каквито и да е нови подходи в рамките на организацията.

Целта на проекта е да подпомогне устойчивите инвестиции в обучението на младите хора чрез организирането на пилотни семинари и подготовка на обучители и лица за оказване на партньорска подкрепа на младежи, за да се повиши мотивацията и самоосъзнаването, да се създадат стимули за придобиване на нови умения в областта на вътрешното предприемачество и да се насърчи ефективната и устойчива интеграция на младежите в заетостта и обществото.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата FEENICS страница в интернет: http://feenics.eu/.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Проведе се заключителната конференция по проект INTERFACE

На 20 юни 2019 г. в Исландия се състоя заключителната конференция по проект INTERFACE

24.06.2019

В края на месец юни 2019 г. в Сударкрокур, Исландия, се проведе заключителната конференция по проект INTERFACE. Събитието беше организирано от координатора на проекта, Исландския институт за регионално развитие, и премина с участието на повече от 20 души и представители на партньорските организации, реализирали инициативата. Конференцията беше излъчена на живо в страниците на социалните медии и продължи от 12:00 до 17:00 часа.

Събитието беше открито от г-жа Астилдур Стурлудотир, кмет на Акурейри, една от най-населените общини в Исландия, която включва две от уязвимите общности, участвали в проект INTERFACE. По-нататък, г-н Кристиян Халдорсон, координатор на проекта, представи проектните цели, реализираните дейности и постигнатите резултати. Представители на всички партньорски организации представиха дейностите и резултатите в своите партньорски държави. След демонстрация на обучителната платформа, разработена по проект INTERFACE, представители на целевата група, споделиха своя опит и впечатления от участието си в изпълнението на проектните дейности в Исландия. Събитието завърши с дискусия по въпросите на местното развитие в Европа.

Проект INTERFACE има за цел да подпомогне уязвимите общности в Европа в намирането на иновативни и предприемачески подходи за решаване на техните проблеми. Уязвимите общности са общности в градски и селски райони, които изпитват устойчиви затруднения в своето развитие от демографско, икономическо и социално естество – проблем, който се е превърнал в обект на политиката във всички Европейски страни.

Подходът, свързан с адресиране проблемите на т.нар. уязвими общности се заражда именно в Исландия, където се прилага отдолу-нагоре в различни общности, засегнати от демографската криза. Основната идея е да се стимулират и активират наличните ресурси в общностите, чрез  стартиране на инициативи с участието на ментори и обучители, които да позволят на членовете на общностите да намерят иновативни и предприемачески решения за подобряване на тяхната жизнена среда.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата INTERFACE страница в интернет: http://interface-project.eu/ или ни последвайте във Facebook: https://www.facebook.com/interface.project.eu/.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Успешно бе финализиран първият етап от изпълнението на проект FEENICS в България

В края на месец ноември 2018 г. приключи първата фаза от изпълнението на проект FEENICS в България

05.12.2018

В края на месец ноември 2018 г., екипът на Тора Консулт успешно финализира първата фаза от изпълнението на проект FEENICS в България, свързана с провеждането на задълбочено изследване на несъответствията в уменията в областта на вътрешното предприемачество у младите хора, чрез анкетни проучвания и интервюта сред младежи и работодатели във всяка от участващите държави. Това позволи да се подложи на сравнителен анализ ситуацията в партньорските страни, както и да се повиши капацитета на партньорите в областта на младежката подкрепа. Окончателните резултати от изследването бяха представени на 30 ноември 2018 г. в гр. София на национален информационен ден, организиран от българския партньор по проекта.

FEENICS – Furthering youth Empowerment through ENhancing Intrapreneurial Commitment and Skills (Насърчаване на възможностите за развитие на младите хора посредством подкрепа за формиране на нагласи и умения в областта на вътрешното предприемачество), е двугодишен проект, изпълняван по програма Еразъм+ „Младеж“, който има за цел да осигури цялостна подкрепа, съобразена с потребностите и характеристиките на младите хора във възрастовата група 20-29 години, които или вече притежават трудов опит (в момента работят или не), или никога не са били заети (търсещи работа и обезкуражени лица), чрез разработване и валидиране на иновативни интегрирани инструменти и материали за обучение по вътрешно предприемачество.

Вътрешното предприемачество е система, в която принципите на предприемачеството се практикуват в границите на дадена фирма. Вътрешният предприемач е човек, който поема отговорността да въвежда нови идеи, продукти и процеси или каквито и да е нови подходи в рамките на организацията.

Целта на проекта е да подпомогне устойчивите инвестиции в обучението на младите хора чрез организирането на пилотни семинари и подготовка на обучители и лица за оказване на партньорска подкрепа на младежи, за да се повиши мотивацията и самоосъзнаването, да се създадат стимули за придобиване на нови умения в областта на вътрешното предприемачество и да се насърчи ефективната и устойчива интеграция на младежите в заетостта и обществото.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата FEENICS страница в интернет: http://feenics.eu/.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.