Основни резултати от проект “Въвеждане на опита на ЕС в дигиталната икономика и дигиталните компетенции” – DigiEc, изпълняван по програма Еразъм+

DigiEc_logo

Проект “Въвеждане на опита на ЕС в дигиталната

икономика и дигиталните компетенции” – DigiEc,

№ 2019-1-BG01-KA102-062173

 

07.09.2021

24 ученици и трима преподаватели от три професионални гимназии (ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“– гр. Петрич, ФСГ „Васил Левски“ – гр. Монтана, ТГ – гр. Бургас) взеха участие в проект “Въвеждане на опита на ЕС в дигиталната икономика и дигиталните компетенции”–  DigiEc, № 2019-1-BG01-KA102-062173. Проектът се изпълнява в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 1, сектор „Професионално образование и обучение“. Начело на консорциума и  Координатор на дейностите е Тора Консулт ЕООД.

В периода 14-28.08.2021 г. учениците преминаха двуседмична практика в приемащата организация PAQ-Equipamentos de escritório Lda.– португалска компания, специализирана в предоставянето на дигитални услуги. Ползвателите повишиха своите професионалните умения и компетенции чрез участие в следните активности: работа със системи за управление на процесите, ресурсите, клиентското поведение, дигитален маркетинг, дигитална сигурност, употребата на облачни технологии, управление на верига на доставка в дигиталната икономика, ролята на социалните мрежи като Google Analytics, Facebook, Twitter, YouTube.

Учениците бяха настанени в кампус в близост до гр. Барселуш, където контактуваха със свои връстници от други националности, имаха условия за почивка и занимания през свободното си време.

Освен практическите занимания, за участниците бе организирана и богата културна програма през почивните дни. Те разгледаха забележителностите на гр. Гимараеш, гр. Брага и гр. Порто и се насладиха на разходка с корабче по река Доуро.

В резултат от мобилността, учениците надградиха изучения в училище материал, повишиха чуждоезиковите и междукултурните си компетенции, обогатиха своя мироглед и се научиха на самостоятелност. В допълнение, те изградиха трудова култура и навици и се научиха да живеят и работят в екип.

Придобитите теоретични знания и практически умения бяха удостоверени с документ EUROPASS Мобилност и Сертификат за премината професионална практика.

Проект DigiEc предостави възможност на ползвателите да се докоснат до професиите, които изучават в училище. Това повиши информираността им и засили интереса им към споменатия сектор, увеличавайки шансовете им да продължат образованието си в тази насока в България или чужбина. Полученият опит и практически умения са предпоставка за повишаване на тяхната конкурентоспособност и подобряване пригодността им за заетост в целевия сектор. По този начин проектът насърчава взаимодействието между света на училището и бизнес реалността, стимулира придобиването на умения и постигането на лично развитие, инвестира в дейности, представляващи добавена стойност за младите хора и подкрепя равния достъп за всички до висококачествено образование и практика.

Erasmus+_logoТози проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация

 

Съвместен семинар за бъдещи вътрешни предприемачи и работодатели по проект FEENICS в България

Проведен беше съвместен семинар за бъдещи вътрешни предприемачи и работодатели по проект FEENICS в България

20.12.2019

Заключителното събитие на пилотната фаза на проект FEENICS – полудневен съвместен семинар за бъдещи вътрешни предприемачи и работодатели беше организиран в България на 19.12.2019 г. Участниците в пилотния курс по проект FEENICS, който беше успешно завършен две седмици по-рано, получиха възможността да обсъдят с работодателите своите вътрешно предприемачески идеи и да получат мнения от първа ръка за качествата, които те и младите хора като цяло притежават, за да бъдат ценени от работодателите. 22 младежи и 7 работодатели взеха участие в семинара.

FEENICS – Furthering youth Empowerment through ENhancing Intrapreneurial Commitment and Skills (Насърчаване на възможностите за развитие на младите хора посредством подкрепа за формиране на нагласи и умения в областта на вътрешното предприемачество), е двугодишен проект, изпълняван по програма Еразъм+ „Младеж“, който има за цел да осигури цялостна подкрепа, съобразена с потребностите и характеристиките на младите хора във възрастовата група 20-29 години, които или вече притежават трудов опит (в момента работят или не), или никога не са били заети (търсещи работа и обезкуражени лица), чрез разработване и валидиране на иновативни интегрирани инструменти и материали за обучение по вътрешно предприемачество.

Вътрешното предприемачество е система, в която принципите на предприемачеството се практикуват в границите на дадена фирма. Вътрешният предприемач е човек, който поема отговорността да въвежда нови идеи, продукти и процеси или каквито и да е нови подходи в рамките на организацията.

Целта на проекта е да подпомогне устойчивите инвестиции в обучението на младите хора чрез организирането на пилотни семинари и подготовка на обучители и лица за оказване на партньорска подкрепа на младежи, за да се повиши мотивацията и самоосъзнаването, да се създадат стимули за придобиване на нови умения в областта на вътрешното предприемачество и да се насърчи ефективната и устойчива интеграция на младежите в заетостта и обществото.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата FEENICS страница в интернет: http://feenics.eu/.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Финализиране на пилотната фаза от изпълнението на проект FEENICS в България

В началото на месец декември 2019 г. успешно приключи пилотната фаза от изпълнението на проект FEENICS в България

09.12.2019

На 06.12.2019 г. участниците в пилотните семинари по вътрешно предприемачество, организирани в България в рамките на проект FEENICS, успешно завършиха обучителния курс, който стартира в края на октомври 2019 г. Модулите по проекта бяха представени на участниците в обучението в 4 сесии. 24-те младежи, които взеха участие в пилотните семинари в България, бяха избрани с помощта на мрежите на българския партньор – Тора Консулт и съдействието на публичните бюра по заетостта, учебните институции, НПО и др. Резултатите от предварителните и последващите въпросници за самооценка демонстрираха значително надграждане на уменията за вътрешно предприемачество на участниците в обучението в резултат на участието им в обучителните семинари по проект FEENICS. Това се потвърди и от резултатите от оценката, проведена в края на обучителния курс.

FEENICS – Furthering youth Empowerment through ENhancing Intrapreneurial Commitment and Skills (Насърчаване на възможностите за развитие на младите хора посредством подкрепа за формиране на нагласи и умения в областта на вътрешното предприемачество), е двугодишен проект, изпълняван по програма Еразъм+ „Младеж“, който има за цел да осигури цялостна подкрепа, съобразена с потребностите и характеристиките на младите хора във възрастовата група 20-29 години, които или вече притежават трудов опит (в момента работят или не), или никога не са били заети (търсещи работа и обезкуражени лица), чрез разработване и валидиране на иновативни интегрирани инструменти и материали за обучение по вътрешно предприемачество.

Вътрешното предприемачество е система, в която принципите на предприемачеството се практикуват в границите на дадена фирма. Вътрешният предприемач е човек, който поема отговорността да въвежда нови идеи, продукти и процеси или каквито и да е нови подходи в рамките на организацията.

Целта на проекта е да подпомогне устойчивите инвестиции в обучението на младите хора чрез организирането на пилотни семинари и подготовка на обучители и лица за оказване на партньорска подкрепа на младежи, за да се повиши мотивацията и самоосъзнаването, да се създадат стимули за придобиване на нови умения в областта на вътрешното предприемачество и да се насърчи ефективната и устойчива интеграция на младежите в заетостта и обществото.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата FEENICS страница в интернет: http://feenics.eu/.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Проведе се заключителната конференция по проект INTERFACE

На 20 юни 2019 г. в Исландия се състоя заключителната конференция по проект INTERFACE

24.06.2019

В края на месец юни 2019 г. в Сударкрокур, Исландия, се проведе заключителната конференция по проект INTERFACE. Събитието беше организирано от координатора на проекта, Исландския институт за регионално развитие, и премина с участието на повече от 20 души и представители на партньорските организации, реализирали инициативата. Конференцията беше излъчена на живо в страниците на социалните медии и продължи от 12:00 до 17:00 часа.

Събитието беше открито от г-жа Астилдур Стурлудотир, кмет на Акурейри, една от най-населените общини в Исландия, която включва две от уязвимите общности, участвали в проект INTERFACE. По-нататък, г-н Кристиян Халдорсон, координатор на проекта, представи проектните цели, реализираните дейности и постигнатите резултати. Представители на всички партньорски организации представиха дейностите и резултатите в своите партньорски държави. След демонстрация на обучителната платформа, разработена по проект INTERFACE, представители на целевата група, споделиха своя опит и впечатления от участието си в изпълнението на проектните дейности в Исландия. Събитието завърши с дискусия по въпросите на местното развитие в Европа.

Проект INTERFACE има за цел да подпомогне уязвимите общности в Европа в намирането на иновативни и предприемачески подходи за решаване на техните проблеми. Уязвимите общности са общности в градски и селски райони, които изпитват устойчиви затруднения в своето развитие от демографско, икономическо и социално естество – проблем, който се е превърнал в обект на политиката във всички Европейски страни.

Подходът, свързан с адресиране проблемите на т.нар. уязвими общности се заражда именно в Исландия, където се прилага отдолу-нагоре в различни общности, засегнати от демографската криза. Основната идея е да се стимулират и активират наличните ресурси в общностите, чрез  стартиране на инициативи с участието на ментори и обучители, които да позволят на членовете на общностите да намерят иновативни и предприемачески решения за подобряване на тяхната жизнена среда.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата INTERFACE страница в интернет: http://interface-project.eu/ или ни последвайте във Facebook: https://www.facebook.com/interface.project.eu/.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Успешно бе финализиран първият етап от изпълнението на проект FEENICS в България

В края на месец ноември 2018 г. приключи първата фаза от изпълнението на проект FEENICS в България

05.12.2018

В края на месец ноември 2018 г., екипът на Тора Консулт успешно финализира първата фаза от изпълнението на проект FEENICS в България, свързана с провеждането на задълбочено изследване на несъответствията в уменията в областта на вътрешното предприемачество у младите хора, чрез анкетни проучвания и интервюта сред младежи и работодатели във всяка от участващите държави. Това позволи да се подложи на сравнителен анализ ситуацията в партньорските страни, както и да се повиши капацитета на партньорите в областта на младежката подкрепа. Окончателните резултати от изследването бяха представени на 30 ноември 2018 г. в гр. София на национален информационен ден, организиран от българския партньор по проекта.

FEENICS – Furthering youth Empowerment through ENhancing Intrapreneurial Commitment and Skills (Насърчаване на възможностите за развитие на младите хора посредством подкрепа за формиране на нагласи и умения в областта на вътрешното предприемачество), е двугодишен проект, изпълняван по програма Еразъм+ „Младеж“, който има за цел да осигури цялостна подкрепа, съобразена с потребностите и характеристиките на младите хора във възрастовата група 20-29 години, които или вече притежават трудов опит (в момента работят или не), или никога не са били заети (търсещи работа и обезкуражени лица), чрез разработване и валидиране на иновативни интегрирани инструменти и материали за обучение по вътрешно предприемачество.

Вътрешното предприемачество е система, в която принципите на предприемачеството се практикуват в границите на дадена фирма. Вътрешният предприемач е човек, който поема отговорността да въвежда нови идеи, продукти и процеси или каквито и да е нови подходи в рамките на организацията.

Целта на проекта е да подпомогне устойчивите инвестиции в обучението на младите хора чрез организирането на пилотни семинари и подготовка на обучители и лица за оказване на партньорска подкрепа на младежи, за да се повиши мотивацията и самоосъзнаването, да се създадат стимули за придобиване на нови умения в областта на вътрешното предприемачество и да се насърчи ефективната и устойчива интеграция на младежите в заетостта и обществото.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата FEENICS страница в интернет: http://feenics.eu/.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Състоя се поредната, трета среща на партньорите по проект INTERFACE

В периода 23-24 октомври 2018 г. в Италия се проведе третата партньорска среща по проект INTERFACE

26.10.2018

През октомври 2018 г., партньорите по проект INTERFACE се събраха в Палермо, Италия за третата си партньорска среща, за да обсъдят окончателните резултати от анализа на несъответствията в уменията, проведен в избраните уязвими общности в партньорските страни. Резултатите ще бъдат представени в България на местен информационен ден, който ще бъде организиран на 30 октомври 2018 г. в гр. Роман.

Другите основни резултати, които се очаква да бъдат постигнати до края на проекта, който приключва на 31 август 2019 г. са, както следва:

 • Подпомогнати в своето развитие уязвими общности в регионален и национален контекст.
 • Изготвени и апробирани обучителни методи и материали и създадена мрежа от ментори в уязвимите общности.
 • Повишен потенциал на членовете на уязвимите общности самостоятелно да използват придобитите компетенции в области като иновации, креативност, аналитично мислене, находчивост, лидерство и гъвкавост, за развитието на общностите, в които живеят.

Проект INTERFACE надгражда над обучителната програма и материали по иновативно предприемачество за регионални организации, разработени по проект FIERE. Допълнително, в процес на разработване и реализация е дългосрочна менторинг програма за членове на общността и представители на местните власти.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата INTERFACE страница в интернет: http://interface-project.eu/ или ни последвайте във Facebook: https://www.facebook.com/interface.project.eu/.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Състоя се втората партньорска среща по проект FEENICS

На 21 септември 2018 г. в Хърватия се проведе втората среща на партньорите по проект FEENICS

04.10.2018

През вотрата половина на м. септември 2018 г., партньорите по проект FEENICS се събраха в Хървария за втората си партньорска среща, за да обсъдят предварителните резултати от анализа на несъответствията в уменията, проведен посредством анкетни проучвания и интервюта сред младежи и работодатели във всяка от участващите държави. Окончателните резултати ще бъдат представени скоро след това на местни информационни дни, които ще бъдат организирани от всички партньори в техните държави. Друг акцент на срещата беше разработването на обучителни материали, обособени в отделни модули, насочени към развитието на ключови умения и компетенции в областта на вътрешното предприемачество сред младежите.

Вътрешното предприемачество е система, в която принципите на предприемачеството се практикуват в границите на дадена фирма. Вътрешният предприемач е човек, който поема отговорността да въвежда нови идеи, продукти и процеси или каквито и да е нови подходи в рамките на организацията.

В този контекст, проект FEENICS има за цел да подпомогне устойчивите инвестиции в обучението на младите хора чрез организирането на пилотни семинари и подготовка на обучители и лица за оказване на партньорска подкрепа на младежи, за да се повиши мотивацията и самоосъзнаването, да се създадат стимули за придобиване на нови умения в областта на вътрешното предприемачество и да се насърчи ефективната и устойчива интеграция на младежите в заетостта и обществото.

Така, основните резултати, които се очаква да бъдат постигнати вследствие изпълнението на проекта са, както следва:

 • Осъществени устойчиви инвестиции в обучението на младите хора;
 • Повишена мотивация и самоосъзнаване сред младежите в апртньорските държави;
 • Генерирани стимули за придобиване на нови умения, свързани с вътрешното предприемачество;
 • Ефективна и устойчива интеграция на младите хора в заетостта и обществото.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата FEENICS страница в интернет: http://feenics.eu/.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Приключи първата фаза от изпълнението на проект INTERFACE в България

В края на месец април 2018 г. бе финализирана първата фаза от изпълнението на проект INTERFACE в България

04.05.2018

В края на месец април 2018 г., екипът на Тора Консулт успешно приключи първата фаза от изпълнението на проект INTERFACE в България, свързана с идентифициране на уязвими общности в партньорските страни и региони, които имат потенциал за развитие, като резултат от изпълнението на предвидените проектни дейности и установяване на несъответствията в уменията и нуждите от обучение на членовете на уязвимите общности и местните власти в сфери, свързани със създаването на устойчиви нови работни места и услуги за развитието на тези общности. Предстои окончателните резултати от изследването да бъдат представени на местен информационен ден, който ще бъде организиран от българския партньор по проекта.

Проект INTERFACE ще надгражда над обучителната програма и материали по иновативно предприемачество за регионални организации, разработени по проект FIERE. Допълнително, ще бъде разработена и реализирана дългосрочна менторинг програма за членове на общността и представители на местните власти. Основният принцип на менторинга е творчески процес, който вдъхновява бенефициентите да достигнат максимума на личностния си и професионален потенциал. Ролята на ментора е да поставя въпроси и да бъде посветен на това да помага на хората да преследват реализирането на собствените си идеи, акцентирайки върху инициативността и отговорността на гражданите в хода на този процес. Това стои и в основата на възприетия подход, т.к. фокусът на проект INTERFACE ще бъде върху създаване на възможности за самопомощ в уязвимите общности, които имат желание сами да определят и постигат своите цели.

Така, основните резултати, които се очаква да бъдат постигнати вследствие изпълнението на проекта са, както следва:

 • Подпомогнати в своето развитие уязвими общности в регионален и национален контекст.
 • Изготвени и апробирани обучителни методи и материали и създадена мрежа от ментори в уязвимите общности.
 • Повишен потенциал на членовете на уязвимите общности самостоятелно да използват придобитите компетенции в области като иновации, креативност, аналитично мислене, находчивост, лидерство и гъвкавост, за развитието на общностите, в които живеят.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата INTERFACE страница в интернет: http://interface-project.eu/ или ни последвайте във Facebook: https://www.facebook.com/interface.project.eu/.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Проведе се втората партньорска среща по проект INTERFACE

На 6 и 7 март 2018 г. в Ирландия се състоя втората среща на партньорите по проект INTERFACE

12.03.2018

През март, партньорите по проект INTERFACE се събраха в Ирландия за втората си партньорска среща, за да обсъдят предварителните резултати от анализа на несъответствията в уменията, проведен в избраните уязвими общности в партньорските страни. Окончателните резултати ще бъдат представени скоро след това на местни информационни дни, които ще бъдат организирани от всички партньори в техните държави. Друг акцент на срещата беше разработването на обучителна програма за ментори в уязвимите общности и нейното съдържание, която се планира да бъде пилотно реализирана през втората половина на 2018 г.

Проект INTERFACE ще надгражда над обучителната програма и материали по иновативно предприемачество за регионални организации, разработени по проект FIERE. Допълнително, ще бъде разработена и реализирана дългосрочна менторинг програма за членове на общността и представители на местните власти. Основният принцип на менторинга е творчески процес, който вдъхновява бенефициентите да достигнат максимума на личностния си и професионален потенциал. Ролята на ментора е да поставя въпроси и да бъде посветен на това да помага на хората да преследват реализирането на собствените си идеи, акцентирайки върху инициативността и отговорността на гражданите в хода на този процес. Това стои и в основата на възприетия подход, т.к. фокусът на проект INTERFACE ще бъде върху създаване на възможности за самопомощ в уязвимите общности, които имат желание сами да определят и постигат своите цели.

Така, основните резултати, които се очаква да бъдат постигнати вследствие изпълнението на проекта са, както следва:

 • Подпомогнати в своето развитие уязвими общности в регионален и национален контекст.
 • Изготвени и апробирани обучителни методи и материали и създадена мрежа от ментори в уязвимите общности.
 • Повишен потенциал на членовете на уязвимите общности самостоятелно да използват придобитите компетенции в области като иновации, креативност, аналитично мислене, находчивост, лидерство и гъвкавост, за развитието на общностите, в които живеят.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата INTERFACE страница в интернет: http://interface-project.eu/ или ни последвайте във Facebook: https://www.facebook.com/interface.project.eu/.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Встъпителна среща на партньорите по проект FEENICS

На 20 февруари 2018 г. се проведе откриващата среща на партньорите по проект FEENICS, финансиран по програма Еразъм+ „Младеж“ на ЕС

06.03.2018

Партньорите по проект FEENICS се срещнаха през септември 2018 г. в Талин, Естония за стартиране на проекта. По време на срещата, те обсъдиха в детайли работната програма на инициативата и непосредствените задачи на партньорството.

Консорциумът по проекта ще си сътрудничи в изпълнението на следните дейности:

 • Анкети и анализ на нуждите от обучение: ще бъде проведено задълбочено изследване на несъответствията в уменията, чрез анкетни проучвания и интервюта сред младежи и работодатели във всяка от участващите държави. Това ще позволи да се подложи на сравнителен анализ ситуацията в партньорските страни, както и да се повиши капацитета на партньорите в областта на младежката подкрепа.
 • Иновативен обучителен материал: обучителен подход, методология и материали, обособени в отделни модули, ще бъдат създадени за развитието на ключови умения и компетенции в областта на вътрешното предприемачество сред младежите, в съответствие с установените нужди от обучение.
 • е-Обучителна платформа: платформата ще има три основни компонента: 1) мрежа за обучители на млади хора; 2) ръководство за обучение и инструкции за самообучение по вътрешно предприемачество; 3) онлайн ресурси със свободен достъп за представяне на проектните резултати и обучителните материали, методи и инструменти.
 • Инструменти за подкрепа на младежите: комплектът инструменти за подкрепа ще е насочен към смекчаването на неравнопоставеността на младите хора на пазара на труда и подобряване на степента на тяхното социално приобщаване, чрез предоставяне на целенасочена подкрепа за развиване на техните нагласи в сферата на вътрешното предприемачество и насърчаване на възможностите за развитие на младежи на възраст от 20 до 29 години.

Ако искате да получите допълнителна информация за проекта, свържете се с отговорното лице от българска страна по проект FEENICS:

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.