Основни резултати от проект “Въвеждане на опита на ЕС в дигиталната икономика и дигиталните компетенции” – DigiEc, изпълняван по програма Еразъм+

DigiEc_logo

Проект “Въвеждане на опита на ЕС в дигиталната

икономика и дигиталните компетенции” – DigiEc,

№ 2019-1-BG01-KA102-062173

 

07.09.2021

24 ученици и трима преподаватели от три професионални гимназии (ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“– гр. Петрич, ФСГ „Васил Левски“ – гр. Монтана, ТГ – гр. Бургас) взеха участие в проект “Въвеждане на опита на ЕС в дигиталната икономика и дигиталните компетенции”–  DigiEc, № 2019-1-BG01-KA102-062173. Проектът се изпълнява в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 1, сектор „Професионално образование и обучение“. Начело на консорциума и  Координатор на дейностите е Тора Консулт ЕООД.

В периода 14-28.08.2021 г. учениците преминаха двуседмична практика в приемащата организация PAQ-Equipamentos de escritório Lda.– португалска компания, специализирана в предоставянето на дигитални услуги. Ползвателите повишиха своите професионалните умения и компетенции чрез участие в следните активности: работа със системи за управление на процесите, ресурсите, клиентското поведение, дигитален маркетинг, дигитална сигурност, употребата на облачни технологии, управление на верига на доставка в дигиталната икономика, ролята на социалните мрежи като Google Analytics, Facebook, Twitter, YouTube.

Учениците бяха настанени в кампус в близост до гр. Барселуш, където контактуваха със свои връстници от други националности, имаха условия за почивка и занимания през свободното си време.

Освен практическите занимания, за участниците бе организирана и богата културна програма през почивните дни. Те разгледаха забележителностите на гр. Гимараеш, гр. Брага и гр. Порто и се насладиха на разходка с корабче по река Доуро.

В резултат от мобилността, учениците надградиха изучения в училище материал, повишиха чуждоезиковите и междукултурните си компетенции, обогатиха своя мироглед и се научиха на самостоятелност. В допълнение, те изградиха трудова култура и навици и се научиха да живеят и работят в екип.

Придобитите теоретични знания и практически умения бяха удостоверени с документ EUROPASS Мобилност и Сертификат за премината професионална практика.

Проект DigiEc предостави възможност на ползвателите да се докоснат до професиите, които изучават в училище. Това повиши информираността им и засили интереса им към споменатия сектор, увеличавайки шансовете им да продължат образованието си в тази насока в България или чужбина. Полученият опит и практически умения са предпоставка за повишаване на тяхната конкурентоспособност и подобряване пригодността им за заетост в целевия сектор. По този начин проектът насърчава взаимодействието между света на училището и бизнес реалността, стимулира придобиването на умения и постигането на лично развитие, инвестира в дейности, представляващи добавена стойност за младите хора и подкрепя равния достъп за всички до висококачествено образование и практика.

Erasmus+_logoТози проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация