Предстои пилотната фаза от изпълнението на проект SINTRA в България

SINTRA LogoПрез втората половина на м. март 2022 г. ще се състоят пилотните обучения по проект SINTRA в България

04.03.2022

На 17, 23 и 29 март 2022 г. ще се проведат пилотните обучение, предвидени в рамките на проект SINTRA в България. Обученията ще бъдат посветени на темата за насърчаване на екологичната, социалната и икономическата устойчивост на организациите чрез прилагане на вътрешнопредприемачески практики в организациите. След завършване на обучителните семинари, участниците в тях ще бъдат разделени на групи и ще получат възможността да подготвят задания по проблеми, свързани с повишаване на устойчивостта на организациите, в които са заети.

Платформата за електронно обучение, разработена по проекта, ще подпомага пилотните обучения във всички страни-партньори, вкл. България, и ще осигурява достъп до обучителните ресурси, разработени в рамките на проекта, на целевите групи и заинтересовани страни в хода на изпълнението на инициативата и в дългосрочен план.

Платформата включва следните курсове за електронно обучение, изготвени по SCORM стандарт. Курсовете са достъпни на английски език, както и на всички езици на проектните партньори:

  • Разбиране на организационния контекст и неговия потенциал за ориентирано към устойчивост развитие.
  • Предварителна оценка на въздействието, което вътрешнопредприемаческите инициативи имат върху устойчивостта.
  • Идентифициране на фокусирани върху устойчивостта възможности и перспективи за иновации, посредством използването на вътрешни и външни източници на идеи.
  • Оценка на собствения потенциал за иновации и добавяне на „стойност за устойчивостта“.
  • Защита на достойнствата на собствените вътрешнопредприемаческите идеи и работа с ръководството на организацията по въпросите на устойчивостта.
  • Формиране и функциониране на вътрешноорганизационни вътрешнопредприемачески екипи за фокусирано върху устойчивост развитие.

Платформата е достъпна през електронната страница на проекта: www.sintraproject.eu.

 

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.Erasmus+ logo