Стартира поредната процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР 2014-2020

Стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ по ОП РЧР

25.02.2015

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ с директен бенефициент Агенция по заетостт.

Целта на процедурата е: Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 65 000 000 лв.

Краен срок за подаване на проектно предложение: 09.03.2015 г.

Източник на информация: http://ophrd.government.bg/

Bookmark the permalink.

Comments are closed.