ОП РЧР 2014-2020 реално стартира работа по процедури с директни бенефициенти Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане

ОП РЧР стартира работа по операции за намаляване на бедността и насърчаване на младежката заетост

19.03.2015

Управляващият орган на ОП РЧР сключи първите два договора по новия програмен период на обща стойност 100 млн.лв. Разпределението на средствата е осигурено по операциите „Нови алтернативи“ и „Младежка заетост“, които ще получат съответно по 65 млн.лв. и 35 млн.лв. Бенефициенти са Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта.

Операцията „Нови алтернативи” е насочена към Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Очаква се 12 000 лица с увреждания и участници над 65 г., в невъзможност за самообслужване, да се възползват от социалните услуги. Целеви групи по проекта са хора с увреждания, с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца, с увреждания и самотно живеещи тежко болни лица.

Конкретен бенефициент на операцията е Агенция за социално подпомагане, в партньорство с 264 общини и 23 района на Столична община. Целта на процедурата е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания. Чрез „Нови алтернативи“ ще продължи предоставянето и на услугата „Личен асистент“ в национален мащаб, която вече ще се реализира на принципа „индивидуален бюджет“. Целта е лицата с увреждания и затруднено обслужване да получат право на индивидуален бюджет за ползване на услугата „Личен асистент”, като сами ще определят как тя да бъде организирана във времето. По този начин, новата операция ще надгради вече изтеклата „Алтернативи“ и ще осигури възможност за продължаване на предоставянето на услугата на уязвимите групи. Проектът ще се изпълнява в рамките на 13 месеца.

Операция „Младежка заетост” е насочена към подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места и е с конкретен бенефициент Агенция по заетостта. Очаква се да бъдат обхванати 8 000 безработни лица до 29 г., от които 480 с постоянен или настоящ адрес на територията на област София и 7 520 в страната. Чрез дейностите по операция „Младежка заетост“ ще се даде възможност на младежи до 29 годишна възраст за стажуване/обучение по време на работа при работодател. С изпълнението на процедурата ще бъдат направени инвестиции в дейности, свързани с въвеждане на т.н. „Младежка гаранция”. Проектът ще се реализира на територията на цялата страна и е с продължителност 25 месеца.

Източник на информация: http://ophrd.government.bg/

Bookmark the permalink.

Comments are closed.