Предстои провеждането на втората партньорска среща по проект INTERFACE

В периода 6-7 март 2018 г. в Ирландия ще се състои втората среща на партньорите по проект INTERFACE

16.02.2018

През март, партньорите по проект INTERFACE ще се съберат в Ирландия за втората си партньорска среща, за да обсъдят предварителните резултати от анализа на несъответствията в уменията, проведен в избраните уязвими общности в партньорските страни. Окончателните резултати ще бъдат представени скоро след това на местни информационни дни, които ще бъдат организирани от всички партньори в техните държави. Друг акцент на срещата ще бъде разработването на обучителна програма за ментори в уязвимите общности и нейното съдържание, която се планира да бъде пилотно реализирана през втората половина на 2018 г.

Проект INTERFACE ще надгражда над обучителната програма и материали по иновативно предприемачество за регионални организации, разработени по проект FIERE. Допълнително, ще бъде разработена и реализирана дългосрочна менторинг програма за членове на общността и представители на местните власти. Основният принцип на менторинга е творчески процес, който вдъхновява бенефициентите да достигнат максимума на личностния си и професионален потенциал. Ролята на ментора е да поставя въпроси и да бъде посветен на това да помага на хората да преследват реализирането на собствените си идеи, акцентирайки върху инициативността и отговорността на гражданите в хода на този процес. Това стои и в основата на възприетия подход, т.к. фокусът на проект INTERFACE ще бъде върху създаване на възможности за самопомощ в уязвимите общности, които имат желание сами да определят и постигат своите цели.

Така, основните резултати, които се очаква да бъдат постигнати вследствие изпълнението на проекта са, както следва:

 • Подпомогнати в своето развитие уязвими общности в регионален и национален контекст.
 • Изготвени и апробирани обучителни методи и материали и създадена мрежа от ментори в уязвимите общности.
 • Повишен потенциал на членовете на уязвимите общности самостоятелно да използват придобитите компетенции в области като иновации, креативност, аналитично мислене, находчивост, лидерство и гъвкавост, за развитието на общностите, в които живеят.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата INTERFACE страница в интернет: http://interface-project.eu/ или ни последвайте във Facebook: https://www.facebook.com/interface.project.eu/.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Стартира проект FEENICS, насочен към подкрепа на вътрешното предприемачество сред младите хора

В началото на м. февруари 2018 г. стартира проект FEENICS, в подкрепа на вътрешното предприемачество сред младежите в Европа

08.02.2018

На 1 февруари 2018 г. беше дадено началото на проект FEENICS (Насърчаване на възможностите за развитие на младите хора, посредством подкрепа за формиране на нагласи и умения в областта на вътрешното предприемачество), изпълняван по програма Еразъм+ „Младеж“ на ЕС. Проектът е насочен към предоставяне на интегрирана подкрепа, съобразена с нуждите и особеностите на младите хора във възрастовата група 20-29 г., които или вече притежават трудов опит (в момента работят или не), или никога не са били заети (търсещи работа и обезкуражени лица), посредством разработването и валидирането на иновативни интегрирани обучителни инструменти и материали.

Проект FEENICS е иницииран от организации от Исландия, България, Гърция, Естония, Португалия и Хърватия, като Тора Консулт ЕООД участва в инициативата от българска страна. Останалите партньори по проекта са, както следва:

 • Координатор: Simenntunarmidstodin a Vesturlandi (Исландия)
 • APOPSI S.A. (Гърция)
 • Youth in Science and Business Foundation (Естония)
 • Dialogue Diversity Unipessoal Lda (Португалия)
 • Razvojna agencija Grada Velika Gorica (Хърватия)

Основните цели на проекта могат да бъдат обобщени по следния начин:

 • Подпомагане на устойчиви инвестиции в обучението на младите хора;
 • Повишаване на мотивацията и самоосъзнаването;
 • Създаване на стимули за придобиване на нови умения, свързани с вътрешното предприемачество;
 • Подпомагане на ефективната и устойчива интеграция на младите хора в заетостта и обществото.

Очаква се проектът да окаже въздействие върху участващите организации, властимащите, социалните партньори, отделните работодатели и, най-вече, върху младите хора, посредством намаляване на несъответствията в уменията и изясняване на ключови концепции и възможности в сферата на вътрешното предприемачество, което ще доведе до по-висока пригодност за заетост, социално включване и взаимно разбирателство.

На 20 февруари 2018 г. предстои провеждането на встъпителна среща по проект FEENICS в Талин, Естония, на която партньорите по проекта ще обсъдят в детайли работната програма на проекта и непосредствените задачи на партньорството.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Проведе се встъпителната среща на партньорите по проект INTERFACE

На 13 септември 2017 г. се проведе първата среща на партньорите по проект INTERFACE, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС

04.10.2017

Партньорите по проект INTERFACE се срещнаха през септември 2017 г. в Нафпактос, Гърция за стартиране на проекта. По време на срещата, те обсъдиха в детайли характеристиките на уязвимите общности, с които планират да си сътрудничат.

Предстои партньорите по проекта да анализират демографските, социалните и икономическите условия, съществуващите умения на жителите и възможностите за развитие в избраните уязвими общности. На тази база, всеки партньор ще избере между 3 и 5 общности в градски/селски райони, с които ще си сътрудничи.

Направеният „Анализ на несъответствията в уменията“ ще бъде основата за всички последващи дейности и планирани резултати в рамките на инициативата. Наред с това, консорциумът по проекта ще си сътрудничи в изпълнението на следните дейности:

 • Обучителна програма за ментори в уязвимите общности: ще дефинира конкретното съдържание, което да бъде преподавано на бъдещите ментори в уязвимите общности, вкл. разработването на проектни идеи, идентифициране на възможности за финансиране и кандидатстване за отпускане на безвъзмездна помощ.
 • Пилотно обучение на ментори и провеждане на обучителни семинари в уязвимите общности: във всяка от избраните общности ще бъдат подбрани и обучени определен брой ментори. Част от обучението на менторите ще бъде свързано с организирането на семинари с участието на други членове на общността и представители на местните власти.
 • Обучителна платформа: проект INTERFACE се стреми да насърчи сътрудничеството на европейско равнище между участващите ментори от Исландия, България, Гърция, Ирландия и Италия. За тази цел, ще бъде разработена интерактивна платформа за генериране и обмен на идеи.

Ако искате да получите допълнителна информация за проекта, свържете се с отговорното лице от българска страна по проект INTERFACE:

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Стартира проект INTERFACE, в подкрепа на уязвимите общности в Европа

В началото на м. септември 2017 г. стартира проект INTERFACE, насочен към подкрепа на уязвимите общности в Европа

11.09.2017

На 1 септември 2017 г. беше дадено началото на проект INTERFACE, изпълняван по Еразъм+, КА2 – стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни на ЕС. Проектът има за цел да подпомогне възраждането на уязвимите общности в Европа и е иницииран от организации от Исландия, България, Гърция, Ирландия и Италия, като Тора Консулт ЕООД участва в инициативата от българска страна. Останалите партньори по проекта са, както следва:

 • Координатор: Исландски институт за регионално развитие (Исландия)
 • Агенция за развитие Айтолики (Гърция)
 • Европейски център за изследвания и инициативи (Италия)
 • Окръжен съвет Типърери (Ирландия)
 • Университет Бифрост (Исландия)

Всъщност, „INTERFACE” идва от: „Иновации и предприемачество за уязвимите общности в Европа“. Подходът, свързан с адресиране проблемите на „Уязвимите общности“ се заражда в Исландия, където се прилага отгоре-надолу в различни общности, засегнати от демографската криза. Основната идея е да се стимулират и активизират ресурсите на общността, като се стартират граждански инициативи, посредством организирането на семинари с участието на ментори и обучители. В този контекст, основните цели на проекта могат да бъдат обобщени по следния начин:

 • Идентифициране на уязвими общности в партньорските страни и региони, които имат потенциал за развитие, като резултат от изпълнението на предвидените проектни дейности.
 • Установяване на несъответствията в уменията и нуждите от обучение на членовете на уязвимите общности и местните власти в сфери, свързани със създаването на устойчиви нови работни места и услуги за развитието на тези общности.
 • Провеждане на обучения за ментори и организиране на пилотни обучителни семинари за членовете на уязвимите общности, които ще имат за цел да ги подпомогнат в придобиването на компетенции, полезни за решаване на техните практически проблеми и по този начин ще стимулират цялостното развитие на общностите.
 • Разпространение на ползите от проекта сред други региони и държави, с оглед максимизиране на положителните ефекти от усилията на проектните партньори в подкрепа на развитието на уязвимите общности в Европа.

На 13 септември 2017 г. предстои провеждането на встъпителна среща по проект INTERFACE в Нафпактос, Гърция, на която партньорите по проекта ще обсъдят в детайли характеристиките на уязвимите общности, с които планират да си сътрудничат.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Стартира приемът по Подмярка 4.1 от все още неодобрената ПРСР 2014-2020

Започна приемът на заявления по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020

14.04.2015

На 14 април 2015 г. стартира първият прием на заявления за подпомагане – по реда на Наредба №9 от 21.03.2015 г.  за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Бюджетът, който ще бъде разпределен в рамките на приема, е в размер на левовата равностойност на 150 000 000 евро.

За заявленията за подпомагане, свързани само с инвестиции за закупуване на земеделска техника, приемът ще приключи на 18.05.2015 г., а за такива, които включват инвестиции извън закупуването на земеделска техника (например строително-монтажни работи, трайни насаждения и др.) или комбинация от двете възможности, крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 08.06.2015 г.

Инвестициите за закупуване на земеделска техника по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” включват техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.

В рамките на първия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ не са допустими за финансова помощ разходи, които са свързани с инвестиции за напояване и отводняване, и тези по проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти.

Източник на информация: http://www.dfz.bg/

Обявено е обществено обсъждане на насоките по първата процедура от ОПИК 2014-2020

Обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

02.04.2015

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Целта на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) с цел подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  150 000 000 евро. Минималният и максималният размер на проектите по процедурата в зависимост от категорията предприятие са както следва: за микро предприятия между 100 000 и 500 000 лв., за малки между 200 000 и 750 000 лв., а за средни между 300 000 и 1 000 000 лв.

Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване, като в рамките на един краен срок ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008) в една от определените три групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност (нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства, високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, интензивни на знание услуги).

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020. Критериите и методологията за оценка на проектните предложения са изготвени по начин, който да гарантира максимална обективност и балансираност между оценката на състоянието на предприятието към момента на кандидатстване (на база историческите данни на кандидата за предходните три години) и оценката на очаквания ефект от изпълнение на инвестицията, представен в изисквания за целта бизнес план.

В съответствие със засилване през новия програмен период на изискванията за ориентирани към резултат инвестиции, са предвидени по-строги механизми за наблюдение и контрол на ефекта от изпълнението на проектните предложения, като при сериозно неизпълнение на заложените на етап кандидатстване индикатори ще бъде изискано възстановяване на част от реално платената безвъзмездна финансова помощ съобразно размера на неизпълнение.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. на 20.04.2015 г.

Източник на информация: http://www.opcompetitiveness.bg/

Обявен е прием по Подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020

Започва прием на заявления за подпомагане по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

27.03.2015

На 14 април 2015 г. ще стартира първият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по реда на Наредба №9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Бюджетът, който ще бъде разпределен в рамките на приема е в размер на левовата равностойност на 150 000 000 евро.

За заявленията за подпомагане, свързани само с инвестиции за закупуване на земеделска техника, приемът ще приключи на 18.05.2015 г., а за такива, които включват инвестиции извън закупуването на земеделска техника (например строително-монтажни работи, трайни насаждения и др.) или комбинация от двете възможности, крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 08.06.2015 г.

Инвестициите за закупуване на земеделска техника по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” включват техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата като: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини /силажокомбайни, зърнокомбайни и др. / и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.

В рамките на първия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ не са допустими за финансова помощ разходи свързани с инвестиции за напояване и отводняване, разходи по проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти.

Източник на информация: http://www.dfz.bg/

ОП РЧР 2014-2020 реално стартира работа по процедури с директни бенефициенти Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане

ОП РЧР стартира работа по операции за намаляване на бедността и насърчаване на младежката заетост

19.03.2015

Управляващият орган на ОП РЧР сключи първите два договора по новия програмен период на обща стойност 100 млн.лв. Разпределението на средствата е осигурено по операциите „Нови алтернативи“ и „Младежка заетост“, които ще получат съответно по 65 млн.лв. и 35 млн.лв. Бенефициенти са Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта.

Операцията „Нови алтернативи” е насочена към Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Очаква се 12 000 лица с увреждания и участници над 65 г., в невъзможност за самообслужване, да се възползват от социалните услуги. Целеви групи по проекта са хора с увреждания, с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца, с увреждания и самотно живеещи тежко болни лица.

Конкретен бенефициент на операцията е Агенция за социално подпомагане, в партньорство с 264 общини и 23 района на Столична община. Целта на процедурата е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания. Чрез „Нови алтернативи“ ще продължи предоставянето и на услугата „Личен асистент“ в национален мащаб, която вече ще се реализира на принципа „индивидуален бюджет“. Целта е лицата с увреждания и затруднено обслужване да получат право на индивидуален бюджет за ползване на услугата „Личен асистент”, като сами ще определят как тя да бъде организирана във времето. По този начин, новата операция ще надгради вече изтеклата „Алтернативи“ и ще осигури възможност за продължаване на предоставянето на услугата на уязвимите групи. Проектът ще се изпълнява в рамките на 13 месеца.

Операция „Младежка заетост” е насочена към подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места и е с конкретен бенефициент Агенция по заетостта. Очаква се да бъдат обхванати 8 000 безработни лица до 29 г., от които 480 с постоянен или настоящ адрес на територията на област София и 7 520 в страната. Чрез дейностите по операция „Младежка заетост“ ще се даде възможност на младежи до 29 годишна възраст за стажуване/обучение по време на работа при работодател. С изпълнението на процедурата ще бъдат направени инвестиции в дейности, свързани с въвеждане на т.н. „Младежка гаранция”. Проектът ще се реализира на територията на цялата страна и е с продължителност 25 месеца.

Източник на информация: http://ophrd.government.bg/

Одобрена е новата ОПИК 2014-2020

Европейската комисия одобри Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 година.

16.03.2015

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Основната цел на Програмата е постигане на динамична и конкурентоспособна икономика чрез развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,39 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е близо 1,18 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на 209 млн. евро (15% от бюджета).

Ресурсът на ОПИК е разпределен в пет приоритетни оси: Технологично развитие и иновации – 250 млн. евро от ЕФРР (21,24% от бюджета); Предприемачество и капацитет за растеж на МСП – 593 млн. евро от ЕФРР (50,17% от бюджета); Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията – 264 млн. евро от ЕФРР (22,35% от бюджета); Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ – 38,2 млн. евро от ЕФРР (3,24% от бюджета); Техническа помощ – 35,4 млн. евро от ЕФРР (3% от бюджета). В рамките на Приоритетна ос 1, Приоритетна ос 2 и Приоритетна ос 3 е предвидена подкрепа под формата на финансови инструменти, като гаранции по банкови заеми и дялови инвестиции, представляващи близо 25% от ресурса на Програмата.

Основният фокус на Програмата е съсредоточен върху МСП. За част от мерките, подкрепяни по ОПИК, допустими бенефициенти ще бъдат и големите предприятия. Предвидена е и подкрепа за клъстери, офиси за технологичен трансфер и технологични центрове, София Тех Парк, различни агенции и ведомства, предоставящи услуги в полза на бизнеса. Приоритетна ос 4 е насочена към премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ.

Основните очаквани резултати от изпълнението на ОПИК са да бъдат подпомогнати повече от 9 000 предприятия чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти, да се мобилизират повече от 1 млрд. евро частни инвестиции, да се увеличи делът на иновативните предприятия, да се увеличи производителността на МСП и да се допринесе за намаляването на енергийната интензивност на икономиката.

Източник на информация: http://www.opcompetitiveness.bg/

Стартира поредната процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР 2014-2020

Стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ по ОП РЧР

25.02.2015

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ с директен бенефициент Агенция по заетостт.

Целта на процедурата е: Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 65 000 000 лв.

Краен срок за подаване на проектно предложение: 09.03.2015 г.

Източник на информация: http://ophrd.government.bg/