Състоя се поредната, трета среща на партньорите по проект INTERFACE

В периода 23-24 октомври 2018 г. в Италия се проведе третата партньорска среща по проект INTERFACE

26.10.2018

През октомври 2018 г., партньорите по проект INTERFACE се събраха в Палермо, Италия за третата си партньорска среща, за да обсъдят окончателните резултати от анализа на несъответствията в уменията, проведен в избраните уязвими общности в партньорските страни. Резултатите ще бъдат представени в България на местен информационен ден, който ще бъде организиран на 30 октомври 2018 г. в гр. Роман.

Другите основни резултати, които се очаква да бъдат постигнати до края на проекта, който приключва на 31 август 2019 г. са, както следва:

 • Подпомогнати в своето развитие уязвими общности в регионален и национален контекст.
 • Изготвени и апробирани обучителни методи и материали и създадена мрежа от ментори в уязвимите общности.
 • Повишен потенциал на членовете на уязвимите общности самостоятелно да използват придобитите компетенции в области като иновации, креативност, аналитично мислене, находчивост, лидерство и гъвкавост, за развитието на общностите, в които живеят.

Проект INTERFACE надгражда над обучителната програма и материали по иновативно предприемачество за регионални организации, разработени по проект FIERE. Допълнително, в процес на разработване и реализация е дългосрочна менторинг програма за членове на общността и представители на местните власти.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата INTERFACE страница в интернет: http://interface-project.eu/ или ни последвайте във Facebook: https://www.facebook.com/interface.project.eu/.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Състоя се втората партньорска среща по проект FEENICS

На 21 септември 2018 г. в Хърватия се проведе втората среща на партньорите по проект FEENICS

04.10.2018

През вотрата половина на м. септември 2018 г., партньорите по проект FEENICS се събраха в Хървария за втората си партньорска среща, за да обсъдят предварителните резултати от анализа на несъответствията в уменията, проведен посредством анкетни проучвания и интервюта сред младежи и работодатели във всяка от участващите държави. Окончателните резултати ще бъдат представени скоро след това на местни информационни дни, които ще бъдат организирани от всички партньори в техните държави. Друг акцент на срещата беше разработването на обучителни материали, обособени в отделни модули, насочени към развитието на ключови умения и компетенции в областта на вътрешното предприемачество сред младежите.

Вътрешното предприемачество е система, в която принципите на предприемачеството се практикуват в границите на дадена фирма. Вътрешният предприемач е човек, който поема отговорността да въвежда нови идеи, продукти и процеси или каквито и да е нови подходи в рамките на организацията.

В този контекст, проект FEENICS има за цел да подпомогне устойчивите инвестиции в обучението на младите хора чрез организирането на пилотни семинари и подготовка на обучители и лица за оказване на партньорска подкрепа на младежи, за да се повиши мотивацията и самоосъзнаването, да се създадат стимули за придобиване на нови умения в областта на вътрешното предприемачество и да се насърчи ефективната и устойчива интеграция на младежите в заетостта и обществото.

Така, основните резултати, които се очаква да бъдат постигнати вследствие изпълнението на проекта са, както следва:

 • Осъществени устойчиви инвестиции в обучението на младите хора;
 • Повишена мотивация и самоосъзнаване сред младежите в апртньорските държави;
 • Генерирани стимули за придобиване на нови умения, свързани с вътрешното предприемачество;
 • Ефективна и устойчива интеграция на младите хора в заетостта и обществото.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата FEENICS страница в интернет: http://feenics.eu/.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Приключи първата фаза от изпълнението на проект INTERFACE в България

В края на месец април 2018 г. бе финализирана първата фаза от изпълнението на проект INTERFACE в България

04.05.2018

В края на месец април 2018 г., екипът на Тора Консулт успешно приключи първата фаза от изпълнението на проект INTERFACE в България, свързана с идентифициране на уязвими общности в партньорските страни и региони, които имат потенциал за развитие, като резултат от изпълнението на предвидените проектни дейности и установяване на несъответствията в уменията и нуждите от обучение на членовете на уязвимите общности и местните власти в сфери, свързани със създаването на устойчиви нови работни места и услуги за развитието на тези общности. Предстои окончателните резултати от изследването да бъдат представени на местен информационен ден, който ще бъде организиран от българския партньор по проекта.

Проект INTERFACE ще надгражда над обучителната програма и материали по иновативно предприемачество за регионални организации, разработени по проект FIERE. Допълнително, ще бъде разработена и реализирана дългосрочна менторинг програма за членове на общността и представители на местните власти. Основният принцип на менторинга е творчески процес, който вдъхновява бенефициентите да достигнат максимума на личностния си и професионален потенциал. Ролята на ментора е да поставя въпроси и да бъде посветен на това да помага на хората да преследват реализирането на собствените си идеи, акцентирайки върху инициативността и отговорността на гражданите в хода на този процес. Това стои и в основата на възприетия подход, т.к. фокусът на проект INTERFACE ще бъде върху създаване на възможности за самопомощ в уязвимите общности, които имат желание сами да определят и постигат своите цели.

Така, основните резултати, които се очаква да бъдат постигнати вследствие изпълнението на проекта са, както следва:

 • Подпомогнати в своето развитие уязвими общности в регионален и национален контекст.
 • Изготвени и апробирани обучителни методи и материали и създадена мрежа от ментори в уязвимите общности.
 • Повишен потенциал на членовете на уязвимите общности самостоятелно да използват придобитите компетенции в области като иновации, креативност, аналитично мислене, находчивост, лидерство и гъвкавост, за развитието на общностите, в които живеят.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата INTERFACE страница в интернет: http://interface-project.eu/ или ни последвайте във Facebook: https://www.facebook.com/interface.project.eu/.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Проведе се втората партньорска среща по проект INTERFACE

На 6 и 7 март 2018 г. в Ирландия се състоя втората среща на партньорите по проект INTERFACE

12.03.2018

През март, партньорите по проект INTERFACE се събраха в Ирландия за втората си партньорска среща, за да обсъдят предварителните резултати от анализа на несъответствията в уменията, проведен в избраните уязвими общности в партньорските страни. Окончателните резултати ще бъдат представени скоро след това на местни информационни дни, които ще бъдат организирани от всички партньори в техните държави. Друг акцент на срещата беше разработването на обучителна програма за ментори в уязвимите общности и нейното съдържание, която се планира да бъде пилотно реализирана през втората половина на 2018 г.

Проект INTERFACE ще надгражда над обучителната програма и материали по иновативно предприемачество за регионални организации, разработени по проект FIERE. Допълнително, ще бъде разработена и реализирана дългосрочна менторинг програма за членове на общността и представители на местните власти. Основният принцип на менторинга е творчески процес, който вдъхновява бенефициентите да достигнат максимума на личностния си и професионален потенциал. Ролята на ментора е да поставя въпроси и да бъде посветен на това да помага на хората да преследват реализирането на собствените си идеи, акцентирайки върху инициативността и отговорността на гражданите в хода на този процес. Това стои и в основата на възприетия подход, т.к. фокусът на проект INTERFACE ще бъде върху създаване на възможности за самопомощ в уязвимите общности, които имат желание сами да определят и постигат своите цели.

Така, основните резултати, които се очаква да бъдат постигнати вследствие изпълнението на проекта са, както следва:

 • Подпомогнати в своето развитие уязвими общности в регионален и национален контекст.
 • Изготвени и апробирани обучителни методи и материали и създадена мрежа от ментори в уязвимите общности.
 • Повишен потенциал на членовете на уязвимите общности самостоятелно да използват придобитите компетенции в области като иновации, креативност, аналитично мислене, находчивост, лидерство и гъвкавост, за развитието на общностите, в които живеят.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата INTERFACE страница в интернет: http://interface-project.eu/ или ни последвайте във Facebook: https://www.facebook.com/interface.project.eu/.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Встъпителна среща на партньорите по проект FEENICS

На 20 февруари 2018 г. се проведе откриващата среща на партньорите по проект FEENICS, финансиран по програма Еразъм+ „Младеж“ на ЕС

06.03.2018

Партньорите по проект FEENICS се срещнаха през септември 2018 г. в Талин, Естония за стартиране на проекта. По време на срещата, те обсъдиха в детайли работната програма на инициативата и непосредствените задачи на партньорството.

Консорциумът по проекта ще си сътрудничи в изпълнението на следните дейности:

 • Анкети и анализ на нуждите от обучение: ще бъде проведено задълбочено изследване на несъответствията в уменията, чрез анкетни проучвания и интервюта сред младежи и работодатели във всяка от участващите държави. Това ще позволи да се подложи на сравнителен анализ ситуацията в партньорските страни, както и да се повиши капацитета на партньорите в областта на младежката подкрепа.
 • Иновативен обучителен материал: обучителен подход, методология и материали, обособени в отделни модули, ще бъдат създадени за развитието на ключови умения и компетенции в областта на вътрешното предприемачество сред младежите, в съответствие с установените нужди от обучение.
 • е-Обучителна платформа: платформата ще има три основни компонента: 1) мрежа за обучители на млади хора; 2) ръководство за обучение и инструкции за самообучение по вътрешно предприемачество; 3) онлайн ресурси със свободен достъп за представяне на проектните резултати и обучителните материали, методи и инструменти.
 • Инструменти за подкрепа на младежите: комплектът инструменти за подкрепа ще е насочен към смекчаването на неравнопоставеността на младите хора на пазара на труда и подобряване на степента на тяхното социално приобщаване, чрез предоставяне на целенасочена подкрепа за развиване на техните нагласи в сферата на вътрешното предприемачество и насърчаване на възможностите за развитие на младежи на възраст от 20 до 29 години.

Ако искате да получите допълнителна информация за проекта, свържете се с отговорното лице от българска страна по проект FEENICS:

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Предстои провеждането на втората партньорска среща по проект INTERFACE

В периода 6-7 март 2018 г. в Ирландия ще се състои втората среща на партньорите по проект INTERFACE

16.02.2018

През март, партньорите по проект INTERFACE ще се съберат в Ирландия за втората си партньорска среща, за да обсъдят предварителните резултати от анализа на несъответствията в уменията, проведен в избраните уязвими общности в партньорските страни. Окончателните резултати ще бъдат представени скоро след това на местни информационни дни, които ще бъдат организирани от всички партньори в техните държави. Друг акцент на срещата ще бъде разработването на обучителна програма за ментори в уязвимите общности и нейното съдържание, която се планира да бъде пилотно реализирана през втората половина на 2018 г.

Проект INTERFACE ще надгражда над обучителната програма и материали по иновативно предприемачество за регионални организации, разработени по проект FIERE. Допълнително, ще бъде разработена и реализирана дългосрочна менторинг програма за членове на общността и представители на местните власти. Основният принцип на менторинга е творчески процес, който вдъхновява бенефициентите да достигнат максимума на личностния си и професионален потенциал. Ролята на ментора е да поставя въпроси и да бъде посветен на това да помага на хората да преследват реализирането на собствените си идеи, акцентирайки върху инициативността и отговорността на гражданите в хода на този процес. Това стои и в основата на възприетия подход, т.к. фокусът на проект INTERFACE ще бъде върху създаване на възможности за самопомощ в уязвимите общности, които имат желание сами да определят и постигат своите цели.

Така, основните резултати, които се очаква да бъдат постигнати вследствие изпълнението на проекта са, както следва:

 • Подпомогнати в своето развитие уязвими общности в регионален и национален контекст.
 • Изготвени и апробирани обучителни методи и материали и създадена мрежа от ментори в уязвимите общности.
 • Повишен потенциал на членовете на уязвимите общности самостоятелно да използват придобитите компетенции в области като иновации, креативност, аналитично мислене, находчивост, лидерство и гъвкавост, за развитието на общностите, в които живеят.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата INTERFACE страница в интернет: http://interface-project.eu/ или ни последвайте във Facebook: https://www.facebook.com/interface.project.eu/.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Стартира проект FEENICS, насочен към подкрепа на вътрешното предприемачество сред младите хора

В началото на м. февруари 2018 г. стартира проект FEENICS, в подкрепа на вътрешното предприемачество сред младежите в Европа

08.02.2018

На 1 февруари 2018 г. беше дадено началото на проект FEENICS (Насърчаване на възможностите за развитие на младите хора, посредством подкрепа за формиране на нагласи и умения в областта на вътрешното предприемачество), изпълняван по програма Еразъм+ „Младеж“ на ЕС. Проектът е насочен към предоставяне на интегрирана подкрепа, съобразена с нуждите и особеностите на младите хора във възрастовата група 20-29 г., които или вече притежават трудов опит (в момента работят или не), или никога не са били заети (търсещи работа и обезкуражени лица), посредством разработването и валидирането на иновативни интегрирани обучителни инструменти и материали.

Проект FEENICS е иницииран от организации от Исландия, България, Гърция, Естония, Португалия и Хърватия, като Тора Консулт ЕООД участва в инициативата от българска страна. Останалите партньори по проекта са, както следва:

 • Координатор: Simenntunarmidstodin a Vesturlandi (Исландия)
 • APOPSI S.A. (Гърция)
 • Youth in Science and Business Foundation (Естония)
 • Dialogue Diversity Unipessoal Lda (Португалия)
 • Razvojna agencija Grada Velika Gorica (Хърватия)

Основните цели на проекта могат да бъдат обобщени по следния начин:

 • Подпомагане на устойчиви инвестиции в обучението на младите хора;
 • Повишаване на мотивацията и самоосъзнаването;
 • Създаване на стимули за придобиване на нови умения, свързани с вътрешното предприемачество;
 • Подпомагане на ефективната и устойчива интеграция на младите хора в заетостта и обществото.

Очаква се проектът да окаже въздействие върху участващите организации, властимащите, социалните партньори, отделните работодатели и, най-вече, върху младите хора, посредством намаляване на несъответствията в уменията и изясняване на ключови концепции и възможности в сферата на вътрешното предприемачество, което ще доведе до по-висока пригодност за заетост, социално включване и взаимно разбирателство.

На 20 февруари 2018 г. предстои провеждането на встъпителна среща по проект FEENICS в Талин, Естония, на която партньорите по проекта ще обсъдят в детайли работната програма на проекта и непосредствените задачи на партньорството.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Проведе се встъпителната среща на партньорите по проект INTERFACE

На 13 септември 2017 г. се проведе първата среща на партньорите по проект INTERFACE, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС

04.10.2017

Партньорите по проект INTERFACE се срещнаха през септември 2017 г. в Нафпактос, Гърция за стартиране на проекта. По време на срещата, те обсъдиха в детайли характеристиките на уязвимите общности, с които планират да си сътрудничат.

Предстои партньорите по проекта да анализират демографските, социалните и икономическите условия, съществуващите умения на жителите и възможностите за развитие в избраните уязвими общности. На тази база, всеки партньор ще избере между 3 и 5 общности в градски/селски райони, с които ще си сътрудничи.

Направеният „Анализ на несъответствията в уменията“ ще бъде основата за всички последващи дейности и планирани резултати в рамките на инициативата. Наред с това, консорциумът по проекта ще си сътрудничи в изпълнението на следните дейности:

 • Обучителна програма за ментори в уязвимите общности: ще дефинира конкретното съдържание, което да бъде преподавано на бъдещите ментори в уязвимите общности, вкл. разработването на проектни идеи, идентифициране на възможности за финансиране и кандидатстване за отпускане на безвъзмездна помощ.
 • Пилотно обучение на ментори и провеждане на обучителни семинари в уязвимите общности: във всяка от избраните общности ще бъдат подбрани и обучени определен брой ментори. Част от обучението на менторите ще бъде свързано с организирането на семинари с участието на други членове на общността и представители на местните власти.
 • Обучителна платформа: проект INTERFACE се стреми да насърчи сътрудничеството на европейско равнище между участващите ментори от Исландия, България, Гърция, Ирландия и Италия. За тази цел, ще бъде разработена интерактивна платформа за генериране и обмен на идеи.

Ако искате да получите допълнителна информация за проекта, свържете се с отговорното лице от българска страна по проект INTERFACE:

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Стартира проект INTERFACE, в подкрепа на уязвимите общности в Европа

В началото на м. септември 2017 г. стартира проект INTERFACE, насочен към подкрепа на уязвимите общности в Европа

11.09.2017

На 1 септември 2017 г. беше дадено началото на проект INTERFACE, изпълняван по Еразъм+, КА2 – стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни на ЕС. Проектът има за цел да подпомогне възраждането на уязвимите общности в Европа и е иницииран от организации от Исландия, България, Гърция, Ирландия и Италия, като Тора Консулт ЕООД участва в инициативата от българска страна. Останалите партньори по проекта са, както следва:

 • Координатор: Исландски институт за регионално развитие (Исландия)
 • Агенция за развитие Айтолики (Гърция)
 • Европейски център за изследвания и инициативи (Италия)
 • Окръжен съвет Типърери (Ирландия)
 • Университет Бифрост (Исландия)

Всъщност, „INTERFACE” идва от: „Иновации и предприемачество за уязвимите общности в Европа“. Подходът, свързан с адресиране проблемите на „Уязвимите общности“ се заражда в Исландия, където се прилага отгоре-надолу в различни общности, засегнати от демографската криза. Основната идея е да се стимулират и активизират ресурсите на общността, като се стартират граждански инициативи, посредством организирането на семинари с участието на ментори и обучители. В този контекст, основните цели на проекта могат да бъдат обобщени по следния начин:

 • Идентифициране на уязвими общности в партньорските страни и региони, които имат потенциал за развитие, като резултат от изпълнението на предвидените проектни дейности.
 • Установяване на несъответствията в уменията и нуждите от обучение на членовете на уязвимите общности и местните власти в сфери, свързани със създаването на устойчиви нови работни места и услуги за развитието на тези общности.
 • Провеждане на обучения за ментори и организиране на пилотни обучителни семинари за членовете на уязвимите общности, които ще имат за цел да ги подпомогнат в придобиването на компетенции, полезни за решаване на техните практически проблеми и по този начин ще стимулират цялостното развитие на общностите.
 • Разпространение на ползите от проекта сред други региони и държави, с оглед максимизиране на положителните ефекти от усилията на проектните партньори в подкрепа на развитието на уязвимите общности в Европа.

На 13 септември 2017 г. предстои провеждането на встъпителна среща по проект INTERFACE в Нафпактос, Гърция, на която партньорите по проекта ще обсъдят в детайли характеристиките на уязвимите общности, с които планират да си сътрудничат.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.

Стартира приемът по Подмярка 4.1 от все още неодобрената ПРСР 2014-2020

Започна приемът на заявления по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020

14.04.2015

На 14 април 2015 г. стартира първият прием на заявления за подпомагане – по реда на Наредба №9 от 21.03.2015 г.  за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Бюджетът, който ще бъде разпределен в рамките на приема, е в размер на левовата равностойност на 150 000 000 евро.

За заявленията за подпомагане, свързани само с инвестиции за закупуване на земеделска техника, приемът ще приключи на 18.05.2015 г., а за такива, които включват инвестиции извън закупуването на земеделска техника (например строително-монтажни работи, трайни насаждения и др.) или комбинация от двете възможности, крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 08.06.2015 г.

Инвестициите за закупуване на земеделска техника по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” включват техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.

В рамките на първия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ не са допустими за финансова помощ разходи, които са свързани с инвестиции за напояване и отводняване, и тези по проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти.

Източник на информация: http://www.dfz.bg/